Propagácia a marketing kultúrnych akcií v Košiciach

Název práce: Propagácia a marketing kultúrnych akcií v Košiciach
Autor(ka) práce: Palková, Laura
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kouba, Vojtěch
Oponenti práce: Petrová, Pavla
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
V predloženej diplomovej práci sú skúmané spôsoby propagácie kultúrnych akcií ako vo fyzickej podobe, zároveň aj v online priestore v Košiciach. Pozornosť je venovaná na spôsoby podávania informácii o konaní akcie, ich význam, dostatočnosť a šíriteľnosť smerom k návštevníkovi kultúrneho podujatia. Prvá časť sa zameriava na obsahové a kontextové vymedzenie art marketingu a propagáciu vo všeobecnosti. Druhá časť sa zaoberá kultúrnou politikou na Slovensku. Posledná analytická časť sa venuje skúmaniu art marketingu v Košiciach, osobného prieskumu, propagácie kultúrnych inštitúcií a organizácií na podporu kultúry a kreatívneho priemyslu. Záver sa týka zhodnotenia súčasnej situácie v Košiciach, návrhu a odporúčania na zlepšenie propagácie kultúrnych podujatí v meste.
Klíčová slova: marketing kultúrnych akcií; kultúrna politika; propagácia; Košice
Název práce: Propagácia a marketing kultúrnych akcií v Košiciach
Autor(ka) práce: Palková, Laura
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kouba, Vojtěch
Oponenti práce: Petrová, Pavla
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
V předložené diplomové práci jsou zkoumány způsoby propagace kulturních akcí jak ve fyzické podobě, zároveň iv online prostoru v Košicích. Pozornost je věnována na způsoby podávání informací o konání akce, jejich význam, dostatečnost a šiřitelnost směrem k návštěvníkovi kulturní události. První část se zaměřuje na obsahové a kontextové vymezení art marketingu a propagaci obecně. Druhá část se zabývá kulturní politikou na Slovensku. Poslední analytická část se věnuje zkoumání art marketingu v Košicích, osobního průzkumu, propagace kulturních institucí a organizací na podporu kultury a kreativního průmyslu. Závěr se týká zhodnocení současné situace v Košicích, návrhu a doporučení na zlepšení propagace kulturních akcí ve městě.
Klíčová slova: Košice; marketing kulturních akcí; kulturní politika; propagace
Název práce: Promotion and marketing of cultural events in Košice
Autor(ka) práce: Palková, Laura
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kouba, Vojtěch
Oponenti práce: Petrová, Pavla
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The presented diploma thesis examines the ways of promoting cultural events as in the first form, as well as in the online space in Košice. The first part focuses on the content and definition of art marketing and context in general. The second part is characterized by cultural policy in Slovakia. The last analytical part is devoted to the study of the art marketing in Košice, personal research, promotion of cultural institutions and organizations to support culture and the creative industries. The conclusion concerns the evaluation of the current situation in Košice, proposals and recommendations for improving the promotion of cultural events in the city.
Klíčová slova: Košice; cultural policy; marketing of cultural events; promotion

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 6. 2021
Datum podání práce: 15. 12. 2021
Datum obhajoby: 1. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71876/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: