Spotřebitelská síla na internetu. Jak vyjadřují svůj hněv a jeho důsledky pro image značky

Název práce: Consumers’ Power on the Internet. How they Express their Anger and its Consequences on the Brand Image
Autor(ka) práce: Rilscaia, Diana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kottika, Efthymia
Oponenti práce: Karlíček, Miroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The current thesis purpose to gain a more insightful approach on the way consumer behaviourism is seen and observed through modern times based on emotional opinions and remarks. The effect of these opinions through an online platform can give consumers the power to change the way companies see them. The qualitative method was used with in-depth interviews with consumers that live in the modern and technological generation. Results of the research revealed that consumer behaviourism has is affected by emotionally charged responses and ideas. By having a company be forced to listen to the positive and specifically negative opinions of their products has given consumers power they have not seen in years. Tables were used to create an overall pattern of behaviour that was represented by the consumers giving the interview. Overall, the questions that were used created a response that showed just how significant and powerful emotion is in relation to a consumer’s decision.
Klíčová slova: Emotions; Negativity; Consumer behaviourism
Název práce: Spotřebitelská síla na internetu. Jak vyjadřují svůj hněv a jeho důsledky pro image značky
Autor(ka) práce: Rilscaia, Diana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kottika, Efthymia
Oponenti práce: Karlíček, Miroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Účelem současné práce je získat hlubší přístup k tomu, jak je chování spotřebitelů viděno a pozorováno v moderní době na základě emocionálních názorů a poznámek. Účinek těchto názorů prostřednictvím online platformy může dát spotřebitelům moc změnit způsob, jakým je společnosti vidí. Kvalitativní metoda byla použita při hloubkových rozhovorech se studenty, kteří žijí v moderní a technologické generaci. Výsledky výzkumu odhalily, že chování spotřebitelů je ovlivněno emocionálně nabitými odpověďmi a nápady. Tím, že společnost byla nucena naslouchat pozitivním a konkrétně negativním názorům na jejich výrobky, dala spotřebitelům sílu, kterou neviděli roky. Tabulky byly použity k vytvoření celkového vzorce chování, který představovali studenti poskytující rozhovor. Celkově použité otázky vytvořily odpověď, která ukázala, jak významné a silné emoce jsou ve vztahu k rozhodnutí spotřebitele.
Klíčová slova: Emoce; Chování spotřebitele; Negativita

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Business Administration/Corporate Finance and Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 6. 2020
Datum podání práce: 16. 12. 2020
Datum obhajoby: 2. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75182/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: