Inovační výkonnost ČR v komparaci s EU-28

Název práce: Inovační výkonnost ČR v komparaci s EU-28
Autor(ka) práce: Lietavec, Patrik
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Nečadová, Marta
Oponenti práce: Breňová, Lubomíra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práca sa venuje meraniu inovačnej výkonnosti ČR v komparácii s výkonnosťou EU-28 pomocou modelu, ktorý kombinuje využitie kompozitných indikátorov a zisťovanie efektívnosti inovačného systému. Popri využívaní súhrnných indexov na hodnotenie inovačnej výkonnosti sa v súčasnosti dostáva do popredia problematika efektívnosti vynaložených zdrojov a prijatých politických opatrení, avšak stále nie je jasné, ako k jej meraniu pristupovať. Teoretická časť práce je zameraná na identifikáciu trendov a slabých miest súčasného prístupu k posudzovaniu inovačnej výkonnosti. Obsahom praktickej časti je predstavenie modelu na jej meranie, jeho demonštrácia na príklade inovačnej výkonnosti ČR v porovnaní s EU-28, ako aj hodnotenie efektívnosti inovačných systémov vybraných územných celkov. Inovačná výkonnosť Českej republiky je v absolútnych číslach pod priemerom EÚ, avšak z hľadiska efektívnosti je v sledovanom súbore európskych štátov nadpriemerná.
Klíčová slova: Inovační výkonnost; Měření inovační výkonnosti; Efektivnost inovačního systému; Inovace
Název práce: Innovation performance of the Czech Republic compared to the EU-28
Autor(ka) práce: Lietavec, Patrik
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Nečadová, Marta
Oponenti práce: Breňová, Lubomíra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the measurement of innovation performance of the Czech Republic compared to the performance of the EU-28 using a model that combines composite indicators and rating effectiveness of the innovation system. Currently the issue of policy measures and resources efficiency related to innovation is gaining international prominence, but it is still unclear how to deal with the measurement of the phenomena. The main focus of the theoretical part is to identify trends and find weaknesses of current approaches of assessing innovation performance. The practical part is focused on the presentation of the model, its demonstration on measuring performance of the Czech Republic in comparison with the EU-28, as well as evaluation of innovation systems effectiveness of selected territorial units. The innovation performance of the Czech Republic ranks below the EU average in absolute numbers, but in terms of efficiency it belongs to the leaders of the monitored group of European countries.
Klíčová slova: Innovation; Innovation performance; Innovation performance measurement; Innovation efficiency

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra manažerské ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 2. 2020
Datum podání práce: 16. 12. 2020
Datum obhajoby: 2. 2. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73171/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: