Inovace business modelu stavební společnosti

Název práce: Inovácia business modelu stavebnej spoločnosti
Autor(ka) práce: Kubus, Filip
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kubíček, Aleš
Oponenti práce: Štamfestová, Petra
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Cieľom tejto diplomovej práce je navrhnúť nový business model stavebnej spoločnosti STAVEKO-TATRY sídliacej vo východoslovenskom meste Poprad. Jej hlavným zameraním je realizácia priemyselných podláh a dodatočných povrchových úprav. Inovácia bola realizovaná podľa návrhu business modelu na plátne Canvas. Hlavný cieľ bol naplnený s využitím niekoľkých priebežných krokov a aplikáciou metód inovačného procesu definovaného autormi business modelu Canvas Pigneurom a Osterwalderom, z ktorého boli použité prvé tri časti. Prvým krokom práce bolo vykonanie niekoľkých častí externej strategickej analýzy pre spoznanie okolia podniku a odvetvia. Po zostavení aktuálneho business modelu na plátne Canvas a SWOT analýzy nasledoval samotný inovačný proces. V rámci prvej časti inovačného procesu s názvom „Mobilizácia“ bola definovaná podstata a dôležitosť zmien business modelu. Druhá časť s názvom „Porozumenie“ obsahuje popis faktorov prostredia, ktoré sú zhrnutím externej strategickej analýzy, zhodnotenie aktuálneho business modelu porovnaním jednotlivých stavebných prvkov so SWOT analýzou a nájdenie konkrétnych slabých stránok business modelu. Tretia časť s názvom „Návrh“ bola vykonaná v dvoch fázach. Počas fázy „Rozšírenie“, ktorej účelom bolo generovanie nápadov inovácie, prebehlo nájdenie epicentier inovácie a na ich základe prebehol brainstormnig so zainteresovanými osobami z firmy za účelom vytvorenia možností na eliminovanie definovaných slabých stránok. Fáza „Syntéza“ obsahuje stanovenie hodnotiacich kritérií pre možnosti nájdené v rámci brainstormingu a následná prototypizácia zmien. Posledným krokom bolo zostavenie nového business modelu so zakomponovaním zmien popísaných v časti „Prototypizácia“.
Klíčová slova: Business model; Canvas; SWOT analýza; Externá strategická analýza; stavebníctvo; priemyselné podlahy; inovácia
Název práce: Inovace business modelu stavební společnosti
Autor(ka) práce: Kubus, Filip
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kubíček, Aleš
Oponenti práce: Štamfestová, Petra
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Cílem této práce je navrhnout nový business model stavební společnosti STAVEKO-TATRY sídlící ve východoslovenském městě Poprad. Jejím hlavním zaměřením je realizace průmyslových podlah a dodatečných povrchových úprav. Inovace byla realizována podle návrhu business modelu na plátně Canvas. Hlavní cíl byl naplněn s využitím několika průběžných kroků a aplikací metod inovačního procesu definovaného autory business modelu Canvas Pigneurem a Osterwalderem, ze kterého byly použity první tři části. Prvním krokem práce bylo provedení několika částí externí strategické analýzy pro poznání okolí podniku a odvětví. Po sestavení aktuálního business modelu na plátně Canvas a SWOT analýzy následoval samotný inovační proces. V rámci první části inovačního procesu s názvem „Mobilizace“ byla definována podstata a důležitost změn business modelu. Druhá část s názvem „Porozumění“ obsahuje popis faktorů prostředí, které jsou shrnutím externí strategické analýzy, zhodnocení aktuálního business modelu porovnáním jednotlivých stavebních prvků se SWOT analýzou a nalezení konkrétních slabin business modelu. Třetí část s názvem „Návrh“ byla provedena ve dvou fázích. Během fáze „Rozšíření“, jejímž účelem bylo generování nápadů inovace, proběhlo nalezení epicenter inovace a na jejich základě proběhl brainstormnig se zúčastněnými osobami z firmy za účelem vytvoření možností na eliminování definovaných slabých stránek. Fáze „Syntéza“ obsahuje stanovení hodnotících kritérií pro možnosti nalezené v rámci brainstormingu a následnou prototypizaci změn. Posledním krokem bylo sestavení nového business modelu se zakomponováním změn popsaných v části "Prototypizace".
Klíčová slova: Business model; Canvas; SWOT analýza; Externí strategická analýza; inovace; stavebnictví; průmyslové podlahy
Název práce: Innovation of business model of the construction company
Autor(ka) práce: Kubus, Filip
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kubíček, Aleš
Oponenti práce: Štamfestová, Petra
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The aim of this diploma thesis is to design a new business model of the construction company STAVEKO-TATRY located in the East Slovak city of Poprad. Its main focus is the implementation of industrial floors and additional surface treatments. The innovation was implemented according to the design of the business model on Canvas. The main goal was fulfilled with the use of several continuous steps and the application of the methods of the innovation process defined by the authors of the business model Canvas Pigneur and Osterwalder, from which the first three parts were used. The first step of the work was to perform several parts of external strategic analysis to get to know the environment of the company and the industry. After compiling the current business model on the Canvas screen and SWOT analysis, the innovation process itself followed. In the first part of the innovation process called "Mobilization", the nature and importance of changes in the business model were defined. The second part entitled "Understanding" contains a description of environmental factors, which are a summary of external strategic analysis, evaluation of the current business model by comparing individual building blocks with SWOT analysis and finding specific weaknesses of the business model. The third part, entitled "Proposal", was carried out in two phases. During the "Expansion" phase, the purpose of which was to generate ideas for innovation, epicenters of innovation were found and, based on them, brainstorming with stakeholders from the company took place in order to create opportunities to eliminate defined weaknesses. The "Synthesis" phase includes the establishment of evaluation criteria for the brainstorming opportunities and the subsequent prototyping of changes. The last step was to create a new business model with the incorporation of changes described in the section "Prototyping".
Klíčová slova: Business model; Canvas; External strategic analysis; SWOT analysis; construction industry; industrial floors; innovation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 10. 2019
Datum podání práce: 16. 12. 2020
Datum obhajoby: 2. 2. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73006/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: