Elektrifikace automobilového průmyslu v Evropské unii se zaměřením na Českou republiku - ekologické a ekonomické hledisko provozu

Název práce: Elektrifikace automobilového průmyslu v Evropské unii se zaměřením na Českou republiku - ekologické a ekonomické hledisko provozu
Autor(ka) práce: Motyka, Šimon
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vostrovská, Zdenka
Oponenti práce: Řežábek, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá základními principy elektrických vozidel a jejich ekologickými a ekonomickými vlivy na území Evropské unie a České republiky. V práci je využita metoda analýzy a komparace dat elektromobilu a automobilu se spalovacím motorem, zjišťující celkové ekonomické náklady a šetrnost k životnímu prostředí, zejména pak vypouštěné emise oxidu uhličitého. Z porovnání získaných dat vychází, že elektromobily vedou ke snižování emisí oxidu uhličitého a jsou šetrnější k životnímu prostředí než automobily se spalovacím motorem. V rámci celkových ekonomických nákladů na pořízení a provoz je elektromobilita, oproti automobilům se spalovacím motorem, finančně náročnější a v současné době není možné dosáhnout ekonomické návratnosti bez dotačních programů. Tato bakalářská práce je z národohospodářského hlediska velmi aktuální a má poskytnout pohled na ochranu životního prostředí v transportním sektoru a ekonomický dopad na soukromé osoby a firmy nahrazením konvenčních automobilů elektromobily.
Klíčová slova: elektromobil; automobil; energetická náročnost; ekonomická náročnost; životní prostředí; úspora
Název práce: Electrification of the automotive industry in the European Union with a focus on the Czech Republic - ecological and economic aspects of operation
Autor(ka) práce: Motyka, Šimon
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vostrovská, Zdenka
Oponenti práce: Řežábek, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the basic principles of electric vehicles and their environmental and economic impacts in the European Union and the Czech Republic. The work analyzes and compares data of electric cars and cars with combustion engines, determining the total economic costs and environmental friendliness, especially the emitted carbon dioxide emissions. The subsequent comparison of data shows that electric cars lead to a reduction in carbon dioxide emissions and theyare more environmentally friendly than cars with combustion engines. Within the total economic costs of purchase and operation, electromobility is more financially demanding compared to cars with combustion engines and currently it is not possible to achieve an economic return without subsidy programs. The topic is very actual from an economic point of view and it is intended to provide insight into environmental protection in the transport sector and the economic impact on individuals and companies by replacing conventional cars with electric cars.
Klíčová slova: electric car; automobile; energy intensity; economic intensity; environment; savings

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 10. 2020
Datum podání práce: 18. 12. 2020
Datum obhajoby: 10. 2. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74916/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: