Komparace přístupů k recyklačním politikám v EU na příkladu odpadových pneumatik v České republice, Rakousku a Dánsku v letech 2017 a 2018

Název práce: Komparace přístupů k recyklačním politikám v EU na příkladu odpadových pneumatik v České republice, Rakousku a Dánsku v letech 2017 a 2018
Autor(ka) práce: Jeřábek, Dominik
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vostrovská, Zdenka
Oponenti práce: Klement, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce komparuje rozdílně regulované systémy zpětného odběru odpadových pneumatik v České republice, Rakousku a Dánsku, a to včetně analýzy struktury použitých metod při jejich zpracování v letech 2017 a 2018. Na základě provedené komparace a analýzy vyplývá skutečnost, že rakouský systém vycházející z liberálního modelu je nejúčinnější. Odpadové pneumatiky jsou zvoleny z důvodu ideálního příkladu odpadu, který díky správně nastavenému odpadovému hospodářství může být využíván jako druhotný surovinový zdroj. Takový přístup šetří primární přírodní zdroje, které jsou důležité pro udržitelný rozvoj, který zahrnuje ekonomické, sociální a environmentální aspekty.
Klíčová slova: odpadové pneumatiky; udržitelnost; odpadové hospodářství
Název práce: Comparation of approaches to EU recycling policies on the example of end-of-life tires in the Czech Republic, Austria and Denmark in 2017 and 2018
Autor(ka) práce: Jeřábek, Dominik
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vostrovská, Zdenka
Oponenti práce: Klement, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis compares differently regulated systems for taking back end-of-life tires in the Czech Republic, Austria and Denmark, including analyzes of the structures of methods used in their processing in 2017 and 2018. Based on the comparison and analysis, the Austrian system based on the liberal model is the most efficient. End-of-life tires are chosen because of the ideal example of waste, which can be used as a secondary raw material source thanks to properly set up waste management. Such an approach conserves primary natural resources that are fundamental for sustainable development, which includes economic, social and environmental aspects
Klíčová slova: waste management; end-of-life tires; sustainability

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 10. 2020
Datum podání práce: 17. 12. 2020
Datum obhajoby: 10. 2. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74885/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: