Dopad rozvoje CNG, LNG a LPG mobility na výběr spotřební daně v České republice v letech 2020-2030

Název práce: Dopad rozvoje CNG, LNG a LPG mobility na výběr spotřební daně v České republice v letech 2020-2030
Autor(ka) práce: Krajzl, Dominik
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kůt, Petr
Oponenti práce: Škoda, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Využívání nových technologií s sebou vždy přináší změny, které ovlivní dosavadní chod fungování společnosti a mohou tak ovlivnit státní rozpočet. Stejně tak je tomu s využíváním a rozvojem mobility na alternativní paliva. V rámci této práce jsou vybrána a zpracována plynná alternativní paliva, konkrétně CNG, LNG a LPG. Mobilita využívající CNG, LNG a LPG je rozvíjející se odvětví, která napomáhá zlepšování ovzduší a životního prostředí, a má i v budoucnu co nabídnout. V České republice je tato alternativní mobilita zahrnuta v rámci Národního akčního plánu čisté mobility, jakožto čistší varianta, která substituuje dosud nejvíce využívané pohonné hmoty, jako jsou benzín a nafta. V této bakalářské práci je na základě předpovědí jednotlivých scénářů vývoje stanovena spotřeba CNG, LNG, LPG, benzínu a nafty do roku 2030. Tato spotřeba je následně vyčíslena v podobě spotřební daně, jakožto jedné z částí příjmů státního rozpočtu. Cílem této práce je stanovení dopadu rozvoje CNG, LNG a LPG mobility na výběr spotřební daně, na základě rozdílu možných variant predikovaného vývoje. Výsledkem této práce je vyčíslení poklesu výběru spotřební daně v roce 2025 o více než 933 milionů Kč, a v roce 2030 o více než 4,7 miliardy Kč. Tato práce poskytuje vodítko pro výhled příjmů státního rozpočtu a může tak sloužit jako doplňující materiál při sestavování a predikování státního rozpočtu v letech 2020-2030.
Klíčová slova: rozvoj mobility; alternativní paliva; CNG, LNG a LPG mobilita; životní prostředí; Národní akční plán čisté mobility; výběr spotřební daně
Název práce: Impact of development of CNG, LNG and LPG fueled mobility on excise collection in Czech Republic.from 2020 to 2030
Autor(ka) práce: Krajzl, Dominik
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kůt, Petr
Oponenti práce: Škoda, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Application of new technologies always brings changes upon existing society; therefore, it can affect the state budget. The same changes are reflected in usage and development of alternative fuels used in mobility. This work focuses on alternative gas fuels, specifically on CNG, LNG and LPG. Mobility functioning on CNG, LNG and LPG is being developed to mitigate air pollution and to help the environment in the future. This alternative way of transport is included in National Action Plan for Clean Mobility in Czech Republic and aims for substitution of the most commonly used fuels, such as petrol and naphtha. In this bachelor thesis I am presenting assumed consumption of CNG, LNG, LPG, petrol and naphtha until year 2030, based on particular forecast scenarios. The assumed consumption is then quantified in a form of excise, which is included in the state budget. Main goal of this paper is to determine how can development of CNG, LNG and LPG fueled mobility impact excise collection. This assumption is based on different varieties of predicted development. Final result of this work is enumeration of excise collection in Czech Republic, which will decrease by more than 933 million CZK in year 2025 and more than 4,7 billion CZK in year 2030. This work offers a guideline for the Czech Republic state budget revenues and can be used as a complementary material in compilation and prediction of the state budget from 2020 to 2030.
Klíčová slova: CNG, LNG and LPG mobility; environment; National Action Plan for Clean Mobility; mobility development; excise collection; alternative fuels

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 4. 2020
Datum podání práce: 17. 12. 2020
Datum obhajoby: 10. 2. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73145/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: