Stres Management a Strategie Zvládání Stresu v Kontextu Exekutivního Managementu

Název práce: Stress Management and Coping Strategies in the Context of Executive Management
Autor(ka) práce: Slavík, Martin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pauknerová, Daniela
Oponenti práce: Goryczka, Andrej
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The aim of the Master thesis is to examine the stress management of executive leadership in various fields of operation and through the theoretical and empirical analyses draft the efficient stress coping strategies. Theoretical part will cover the definition of stress, major causes and identification of high-pressured workplace environment where different stress management methods and coping strategies will be outlined. The empirical part of the paper will build on research conducted through qualitative surveys distributed to selected high-positioned management executives from corporate, entrepreneurial, and state organizations focusing on their stress stimuli recognition and well-suggested stress confrontation strategies. Finally, different kinds of stressors identified by variety of management executives and to those related stress management strategies will be inspected through grounded theory based approach and discussion derived from theoretical foundations to design valuable stress coping methods.
Klíčová slova: stress management; executive management; high-pressure work environment; Stress; coping strategies
Název práce: Stres Management a Strategie Zvládání Stresu v Kontextu Exekutivního Managementu
Autor(ka) práce: Slavík, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pauknerová, Daniela
Oponenti práce: Goryczka, Andrej
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je definovat hlavní stresory na pracovišti a zkoumat strategie zvládání stresu implementované vzorkem výkonných manažerů z různých organizací. Teoretická část pojednává o definici stresu, jeho hlavních příčinách a identifikuje stresově zátěžové povolání, kde jsou dále nastíněny různé metody zvládání stresu. Empirická část bude stavět na kvalitativním výzkumu prováděném prostřednictvím hloubkových rozhovorů zaměřených na vědomí stresu, rozpoznávání stresorů na pracovišti, strategie konfrontace stresu a organizační politiku prevence stresu. Závěrem tematická analýza umožní kategorizovat a přiřadit stresory na pracovišti ke konkrétně používaným technikám zvládání stresu a představí výsledky rozhovorů stavějící na teoretických základech.
Klíčová slova: Stres ; stresor ; stres management; exekutivní management; stresově zátěžové povolání ; strategie zvládání stresu

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra manažerské psychologie a sociologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 11. 2019
Datum podání práce: 17. 12. 2020
Datum obhajoby: 2021

Soubory ke stažení

Soubory budou k dispozici až po obhajobě práce.

    Poslední aktualizace: