Analýza dopadů přijetí Eura na Slovensku a komparace s Českou republikou

Název práce: Analýza dopadů přijetí Eura na Slovensku a komparace s Českou republikou
Autor(ka) práce: Stoklasa, Jakub
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zamrazilová, Eva
Oponenti práce: Bednář, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá vývojem slovenské ekonomiky po přijetí společné evropské měny euro. Jejím cílem pak bylo zjistit, zda mělo právě přijetí eura významný vliv na hlavní makroekonomické ukazatele země a zda urychlilo reálnou konvergenci vůči lídrům eurozóny. Toho se snaží dosáhnout pomocí regresní analýzy panelových dat, za pomocí metody difference in differences, ve kterých zastává roli kontrolní skupiny Česká republika. Na základě sestavených modelů a výsledných odhadů pak práce nepotvrzuje hypotézu o významnosti měny na vliv ani jedné ze tří vysvětlovaných ukazatelů – růstu HDP, exportu a zadlužení soukromého sektoru. To může být způsobeno relativně slabším vývojem hospodářství Slovenska v posledních letech, což ovlivnilo makroekonomické ukazatele. Tato analýza tak dochází k rozdílným výsledkům než většina studií, které byly vytvářeny brzy po přijetí eura. Práce poté může sloužit jako podklad k vyhodnocování Slovenského členství v eurozóně, nebo jako předloha pro státy, které jsou zavázány vstoupit, jako Česká republika.
Klíčová slova: Slovensko; euro; měnová unie; regresní analýza; panelová data
Název práce: Analysis of the euro adoption impacts in Slovakia and comparison with Czech Republic
Autor(ka) práce: Stoklasa, Jakub
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zamrazilová, Eva
Oponenti práce: Bednář, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with changes in Slovak economy after the adoption of common European currency euro. The main goal is to find out, whether the euro adoption had a significant influence on the main macroeconomic indicators of the country and if it accelerated real convergence towards economic leaders of the eurozone. It tries to achieve the results using regression analysis of the panel data, utilizing difference in difference method, and using the Czech Republic as a control group. Based on the compiled models and final estimates the thesis does not confirm the hypothesis about significance of euro acceptance on any of the three independent variables – GDP growth, export, and private sector indebtedness. This can be caused by relatively slower development of Slovak economy in last few years, which influenced the macroeconomic indicators. Therefore, this analysis achieves different results than most of the other studies, which were created shortly after euro acceptance. This paper can serve as a cornerstone for the evaluation of Slovak membership in the eurozone or as a template for countries that are obliged to enter, such as Czech Republic.
Klíčová slova: euro; Slovak republic; monetary union; regression analysis; panel data

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 6. 2020
Datum podání práce: 18. 12. 2020
Datum obhajoby: 2021

Soubory ke stažení

Soubory budou k dispozici až po obhajobě práce.

    Poslední aktualizace: