Analýza dopadů bezplatného poskytování MHD

Název práce: Analýza dopadů bezplatného poskytování MHD
Autor(ka) práce: Karpíšek, Jiří
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Musil, Martin
Oponenti práce: Krbová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá dopady poskytování bezplatné městské hromadné do-pravy. Hlavním cílem je zjistit jaké jsou důvody zavedení bezplatné městské hro-madné dopravy a vyhodnotit přínosy a negativa jejího bezplatného poskytování. V teoretické části je rozebrána problematika veřejného sektoru, veřejných financí a městské hromadné dopravy jakožto veřejné služby. V praktické části je proveden kvalitativní výzkum za vypracování případových studií, jejichž základem je analýza dokumentace a individuální rozhovory. Případové studie se zabývají konceptem bezplatné městské hromadné dopravy ve Frýdku-Místku, Valašském Meziříčí a pol-ském městě Żory. Závěrem je provedena komparace jednotlivých případových studií na jejíž základě jsou vyhodnoceny důvody zavedení bezplatného jízdného a jednot-livé přínosy a negativa, které s sebou poskytování bezplatné městské hromadné do-pravy přináší.
Klíčová slova: bezplatné jízdné; městská hromadná doprava; veřejná služba; veřejný statek; Frýdek-Místek; Valašské Meziříčí; Żory
Název práce: Analysis of the impacts of free public transport
Autor(ka) práce: Karpíšek, Jiří
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Musil, Martin
Oponenti práce: Krbová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the effects of providing free urban public transport. The main goal is to find out what are the main reasons for the implementation of free urban public transport and to evaluate the benefits and negatives of its free provision. The theoretical part deals with the issues of the public sector, public finance and urban public transport as a public service. In the practical part, qualitative research is performed with the elaboration of case studies, the basis of which is the analysis of documentation and individual interviews. The case studies deal with the concept of free public transport in Frýdek-Místek, Valašské Meziříčí and the Polish town Żory. At the end of the thesis, a comparison of individual case studies is made. Based on it, the main reasons for introducing a free fare are presented and also individual benefits and negatives that the provision of free public transport provides are presented.
Klíčová slova: public transport; public service; public goods; free-fare; Valašské Meziříčí; Frýdek-Místek; Żory

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 3. 2020
Datum podání práce: 18. 12. 2020
Datum obhajoby: 4. 2. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73349/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: