Analýza bramborářského průmyslu v Československu s důrazem na konzumní brambory a škrobárenský průmysl v období 1918–1928

Název práce: Analýza bramborářského průmyslu v Československu s důrazem na konzumní brambory a škrobárenský průmysl v období 1918–1928
Autor(ka) práce: Valutová, Miroslava
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Drábek, Jakub
Oponenti práce: Jakubec, Ivan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předložená diplomová práce se zabývá problematikou bramborářského průmyslu v Československu v období 1918–1928. Zvolenou hypotézou je, že ve sledovaném období bylo pěstování brambor a bramborářský průmysl, konkrétně škrobárenství, esenciálně důležité pro československé hospodářství a současně s tím i pro zabezpečení výživy obyvatelstva. Pro zkoumání, verifikaci hypotézy a zodpovězení dílčích výzkumných otázek byly využity metody progresivní, přímé i nepřímé. V případě zkoumání statistických indikátorů pak byla použita metoda kvantitativní. Dále metoda legislativně analytická v případě zkoumání administrativních nařízení. Výzkum dané problematiky potvrdil zvolenou hypotézu a zodpověděl dílčí výzkumné otázky. Bramborářský průmysl byl velmi důležitou součástí československého hospodářství, přičemž v rámci státních zásahů byla vždy, za celé sledované období, upřednostňována výživa obyvatelstva, tedy brambory konzumní. Z hlavních aktérů bramborářského průmyslu měl největší vliv Československý stát a Ústřední svaz pěstitelů zemáků, který se stal od roku 1908 centrem samotného bramborářství. Zkoumané vztahy mezi jednotlivými aktéry bramborářského průmyslu byly značně proměnlivé a není tak možné jejich zhodnocení v obecném měřítku. Tyto vztahy, jejich proměnlivost a samotná podstata, jsou ale jednoznačným důkazem rozmanitosti a dynamičnosti bramborářského průmyslu.
Klíčová slova: Československá republika; bramborářství; škrobárenství; konzumní brambory; zemědělství
Název práce: Analysis of potato growing in Czechoslovakia with an emphasis on ware potatoes and starch production in the period 1918–1928
Autor(ka) práce: Valutová, Miroslava
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Drábek, Jakub
Oponenti práce: Jakubec, Ivan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The submitted diploma thesis deals with the issue of the potato industry in Czechoslovakia in the period 1918–1928. The chosen hypothesis is that in the monitored period, potato growing and the potato industry, specifically starch production, were essential for the Czechoslovak economy and at the same time for ensuring the nutrition of the population. Progressive, direct and indirect methods were used to examine, verify the hypothesis and answer partial research questions. In the case of examining statistical indicators, the quantitative method was used. Furthermore, the method of legislative analysis was used in the case of an examination of administrative regulations. The research of the given issue confirmed the chosen hypothesis and answered partial research questions. The potato industry was a very important part of the Czechoslovak economy, and in case of state interventions, the nutrition of the population was always a priority for the entire monitored period, i.e. ware potatoes. Among main actors in the potato industry, the state and the Central Union of Potato Growers, which became the centre of the potato industry itself, had the greatest influence. The examined relations between the individual actors of the potato industry were highly variable and it is not possible to evaluate them in general. However, these relationships, their variability and their very essence are clear evidence of the diversity and dynamism of the potato industry.
Klíčová slova: Czechoslovak Republic; potato growing; starch production; ware potatoes; agriculture

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářské a politické dějiny 20. století
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářských dějin

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 3. 2020
Datum podání práce: 18. 12. 2020
Datum obhajoby: 2021

Soubory ke stažení

Soubory budou k dispozici až po obhajobě práce.

    Poslední aktualizace: