Fiskálně-politické rozhodování v zemích (relativně) bohatých na přírodní zdroje

Název práce: Fiskálně-politické rozhodování v zemích (relativně) bohatých na přírodní zdroje
Autor(ka) práce: Zubíková, Adéla
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Chytil, Zdeněk
Oponenti práce: Loužek, Marek; Pastoráková, Erika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Výzkum navazuje na problematiku tzv. „prokletí přírodních zdrojů“. Cílem práce je zhodnotit adekvátnost realizovaného fiskálně-politického rozhodování v zemích (relativně) bohatých na přírodní zdroje v období let 2000-2018 vzhledem k možnému působení tzv. "prokletí přírodních zdrojů" a stanovit hospodářsko-politická doporučení pro tyto země. Práce představuje jednotlivé transmisní mechanismy působení onoho „prokletí“ a specifikuje cíle, nástroje a indikátory hodnocení fiskálních politik zemí bohatých na přírodní zdroje. Pro empirickou analýzu bylo zvoleno celkem 49 zemí. Oproti dosavadnímu výzkumu jsou analyzovány i rozdíly mezi skupinami těchto zemí ve členění dle ekonomické úrovně a typu vývozních komodit. Za použití metod regresní analýzy panelových dat, komparační analýzy a korelační analýzy práce vyhodnocuje pět hypotéz reflektujících výstupy z dosavadního výzkumu. Korelace mezi závislostí na přírodních zdrojích s nižší dynamikou ekonomického růstu, jako ústřední teze tzv. „prokletí přírodních zdrojů“, byla potvrzena při použití ukazatele HDP na obyvatele v PPP. Procyklické reakce reálných veřejných výdajů na změny cen vývozu i směnných relací zahraničního obchodu s komoditami byly verifikovány pro celý vzorek zemí i dílčí skupiny vyjma vývozců drahých kovů. Zavádění fiskálních pravidel míru procykličnosti fiskálních politik nesnižovalo, zavádění tzv. fondů blahobytu naopak ano. Zakládání fondů blahobytu je hlavním hospodářsko-politickým doporučením plynoucím z této práce. Kvalita institucionálního aparátu za použití indikátorů Worldwide Governance Indicators neměla na míru procykličnosti vliv. Pouze jeden z těchto indikátorů, a to kontrola korupce, působila na míru procykličnosti fiskálních politik redukčně. Provedený výzkum ve svém celku dokládá na vybraném vzorku zemí působení některých z transmisních mechanismů tzv. „prokletí přírodních zdrojů“ i na počátku nového tisíciletí, a to zejména pro vývozce paliv.
Klíčová slova: fiskální pravidla; prokletí přírodních zdrojů; fiskální politika; ceny komodit; procykličnost fiskálních politik; fondy blahobytu
Název práce: Fiscal Policy Desion-Making in the (Relatively) Resource-Rich Countries
Autor(ka) práce: Zubíková, Adéla
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Chytil, Zdeněk
Oponenti práce: Loužek, Marek; Pastoráková, Erika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The research follows up on the issue of the so-called „resource curse“. The aim of the thesis is to evaluate the adequacy of implemented fiscal-political decision-making in (relatively) resource-rich countries between the years 2000-2018 with respect to the possible effects of the so-called "resource curse" and to assess economic and political recommendations for these countries. The thesis introduces the individual transmission mechanisms of the so-called „resource curse“, and specifies the goals, tools, and indicators for the evaluation of fiscal policies of resource-rich countries. A total of 49 countries were selected for empirical analysis. In contrast to previous research, groups of these countries are compared in the division according to their economical level and type of export commodities. Using methods of regression analysis of panel data, comparative analysis and correlation analysis, the thesis evaluates five hypotheses addressing the results of previous research. The central thesis of the so-called „resource curse“, namely that the natural resource dependence is correlated with a lower dynamics of economic growth, was confirmed when using GDP per capita in PPP. The pro-cyclical responses of real government expenditure to changes in both export commodity prices, and commodity terms-of-trade were verified for the whole sample of countries and subgroups except for precious metals exporters. The introduction of fiscal rules did not reduce the degree of pro-cyclicality of fiscal policies, while the establishment of the so-called Sovereign Wealth Funds did. The establishment of these funds is the main economic policy recommendation resulting from this research. The quality of the institutional apparatus using the Worldwide Governance Indicators did not affect the degree of pro-cyclicality. Only one of these indicators, namely the control of corruption, had a reducing effect on the pro-cyclicality of fiscal policies. The research as a whole demonstrates the effect of some of the transmission mechanisms of the so-called „resource curse“ on the selected sample of countries even at the beginning of the new millennium, especially for fuel exporters.
Klíčová slova: commodity prices; pro-cyclicality of fiscal policies; fiscal rules; resource curse; fiscal policy; sovereign wealth funds

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 2. 2017
Datum podání práce: 21. 12. 2020
Datum obhajoby: 20. 1. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73023/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: