Aplikace principů LEADER při rozvoji venkovského prostoru na příkladu MAS Třešťsko

Název práce: Aplikace principů LEADER při rozvoji venkovského prostoru na příkladu MAS Třešťsko
Autor(ka) práce: Dvořáková, Jitka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pělucha, Martin
Oponenti práce: Kouřilová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce zkoumá míru aplikace sedmi základních principů LEADER v praxi Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s. a přínos použití této metody pro rozvoj obcí v dané oblasti. Pomocí aplikace metodiky pro hodnocení metody LEADER navržené samotnými místními akčními skupinami je prostřednictvím kombinace výzkumných metod, včetně řízených rozhovorů se zaměstnanci MAS Třešťsko a dotazníkového šetření, vypracována soustava hodnotících matic. V závěru práce je zhodnoceno, že Místní akční skupina Třešťsko, o.p.s. svou činností přispívá k rozvoji obcí na svém území, ale některé principy uplatňuje nedostatečně, zejména princip síťování a spolupráce. Pozornost je věnována také aktivitě lokálních aktérů a partnerů MAS při rozvoji území a rozprostření poskytnutých finančních prostředků z dotačních titulů v rámci území místní akční skupiny.
Klíčová slova: místní akční skupina; lokální aktér; LEADER; venkovský prostor; komunitně vedený místní rozvoj
Název práce: Application of LEADER principles in the rural development on the example of LAG Třešťsko
Autor(ka) práce: Dvořáková, Jitka
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pělucha, Martin
Oponenti práce: Kouřilová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis inspects the level of application of seven basic LEADER principles in the practice of the Local Action Group Třešťsko, o.p.s. and benefits of the method employment for the development of municipalities in the area. Through the application of the methodology for the LEADER approach evaluation proposed by the local action groups themselves, a system of evaluation matrices was developed by combining various research methods including guided interviews with employees of LAG Třešťsko and a questionnaire survey. In the conclusion of the thesis, the activity of the Local Action Group Třešťsko, o.p.s. is evaluated as beneficial for municipality development in the area; however, some of the principles are applied insufficiently, particularly the principle of networking and cooperation. There is also a focus on the activity of local actors and LAG partners during the area development and on the distribution of funds provided from subsidies within the teritory of the local action group.
Klíčová slova: local actor; Community-led local development; rural area; Local Action Group; LEADER

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Regionalistika a veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 3. 2019
Datum podání práce: 21. 12. 2020
Datum obhajoby: 9. 2. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69377/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: