Komparace vývoje cestovního ruchu v Karlovarském kraji a Städteregion Aachen mezi lety 2009-2018 dle vybavenosti a z hlediska socioekonomických ukazatelů

Název práce: Komparace vývoje cestovního ruchu v Karlovarském kraji a Städteregion Aachen mezi lety 2009-2018 dle vybavenosti a z hlediska socioekonomických ukazatelů
Autor(ka) práce: Meisnerová, Eliška
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kouřilová, Jana
Oponenti práce: Wokoun, René
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je zhodnocení a porovnání vývoje cestovního ruchu ve dvou regionech NUTS III v ČR a Německu, Karlovarského kraje a StädteRegionu Aachen Porovnání vývoje bude hodnoceno v období let 2009 až 2018. Dílčím cílem je zjištění trendu vývoje cestovního ruchu ve vybraných regionech a následný návrh doporučení pro Karlovarský kraj na základě získaných poznatků. Porovnání regionů je provedeno na několika vybraných ukazatelích cestovních ruchu, konkrétně počet ubytovacích zařízení, návštěvnost, počet lázeňských zařízení a vybraných ekonomických ukazatelích. Z práce plyne, že vybrané regiony nevykazují podobné charakteristiky. Karlovarský kraj ve sledovaném období dosahoval vyšší návštěvnosti i vyššího počtu ubytovacích a lázeňských zařízení než Städteregion Aachen.
Klíčová slova: Cestovní ruch; Lázeňský cestovní ruch; Städteregion Aachen ; Karlovarský kraj
Název práce: Comparison of tourism development in the Karlovy Vary region and StädteRegion Aachen between 2009-2018 based on regional amenities and socio-economic indicators
Autor(ka) práce: Meisnerová, Eliška
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kouřilová, Jana
Oponenti práce: Wokoun, René
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this diploma thesis is to evaluate and compare the development of tourism in two NUTS III regions Karlovy Vary region in the Czech Republic and StädteRegion Aachen in Germany. The partial goal is to determine the trend of the development of tourism in these regions and subsequently make a recommendation for Karlovy Vary region based on the acquired knowledge. The comparison of regions is performed on several selected indicators of tourism, specifically the number of accommodation facilities, attendance, the number of spa facilities and selected economic indicators. The work shows that selected regions do not show similar characteristics. In the monitored period, the Karlovy Vary region achieved a higher number of visitors and a higher number of accommodation and spa facilities than the StädteRegion Aachen.
Klíčová slova: Karlovy vary region; Spa tourism; StädteRegion Aachen; Tourism

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Regionalistika a veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 6. 2020
Datum podání práce: 1. 1. 2021
Datum obhajoby: 9. 2. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73518/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: