IBOR Reform - Impact on Financial Instruments Valuation

Název práce: IBOR Reform – Impact on Financial Instruments Valuation
Autor(ka) práce: Stránský, Roman
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Brůna, Karel
Oponenti práce: Tesařová, Žaneta
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The goal of this thesis is to analyze the impact of ongoing reform of reference rates on financial instruments valuation. For this purpose, it is divided into four chapters. Gradually, reference rates before reform, problems leading to call for the reform, milestones in reform and alternative reference rates are introduced. Finally, properties of these rates are examined on historical time series and model examples of certain instruments valuation. Thesis confirms greater resistance of alternative reference rates to manipulation as well as their greater resiliency in periods of financial distress. The key finding is different price sensitivity to interest rate risk of instruments linked to alternative reference rate or to current reference rate. Consequently, the reform can impact no only valuation of instruments themselves, but also related capital requirement for market risk.
Klíčová slova: reform; interbank rates; alternative reference rates; regulation; financial instruments valuation
Název práce: IBOR Reform - Impact on Financial Instruments Valuation
Autor(ka) práce: Stránský, Roman
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Brůna, Karel
Oponenti práce: Tesařová, Žaneta
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem této práce je analýza dopadu probíhající reformy referenčních sazeb na oceňování finančních nástrojů. Práce je za tímto účelem rozdělena do čtyř kapitol. Postupně představuje aktuálně používané referenční sazby a jejich problémy vedoucí k této reformě, průběh reformy a nové alternativní referenční sazby. Poté na analýze historických časových řad a modelových příkladech finančních nástrojů zkoumá vlastnosti alternativních referenčních sazeb a jejich vliv na oceňování. Práce potvrzuje jak menší potenciál manipulace s těmito sazbami, tak jejich větší stabilitu v obdobích finanční tísně. Klíčovým zjištěním je rozdílná citlivost na úrokové riziko u finančních nástrojů navázaných na tyto alternativní referenční sazby oproti nástrojům navázaným na současné referenční sazby. Dalším možným dopadem reformy může tedy kromě oceňování nástrojů samotných být výše kapitálového požadavku k tržnímu riziku.
Klíčová slova: alternativní referenční sazby; reforma; regulace; oceňování finančních nástrojů; mezibankovní sazby

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finanční inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 3. 2020
Datum podání práce: 4. 1. 2021
Datum obhajoby: 4. 2. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73125/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: