Pracovní spokojenost a motivace zaměstnanců ve veřejné správě

Název práce: Pracovní spokojenost a motivace zaměstnanců ve veřejné správě
Autor(ka) práce: Bělonožníková, Karolína
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vláčil, Jan
Oponenti práce: Mitwallyová, Helena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Nedílnou součástí každé instituce jsou spokojení a dobře motivovaní zaměstnanci. Jedině tak může růst organizace i zaměstnanec. V této práci analyzuji pracovní spokojenost a motivaci zaměstnanců ve veřejné správě. Dále analyzuji současné způsoby hodnocení a motivace zaměstnanců. Zjišťuji, jaké motivační nástroje jsou v současné době ve veřejné správě nejúčinnější. V rámci teoretické části definuji pojmy, které napomůžou k lepšímu pochopení celé tematiky a uvádím základní teorie pracovní motivace a spokojenosti. Zaměřuji se také na právní úpravu a hodnotím podmínky české legislativy, v rámci které dochází k hodnocení výkonu zaměstnanců a zda je v těchto podmínkách umožněno provádět efektivní motivaci. Dále, na základě odborné literatury, shrnuji aktuální trendy v hodnocení a motivaci pracovníků. Zabývám se rozdíly mezi veřejným a soukromým sektorem a vymezuji zaměstnanecký poměr ve veřejné správě. Podstatou praktické části je analýza pracovní motivace a spokojenosti zaměstnanců veřejné správy. Tu provádím formou dotazníkového šetření, kterého se zúčastňují zaměstnanci napříč institucemi veřejné správy. Na základě získaných dat hodnotím jednotlivé oblasti pracovní spokojenosti, hodnocení zaměstnanců a jejich motivace. V závěru navrhuji konkrétní doporučení, která mohou napomoci ke zlepšení pracovní spokojenosti, motivace a způsobu hodnocení zaměstnanců veřejné správy.
Klíčová slova: motivace; hodnocení; veřejná správa; pracovní spokojenost; analýza
Název práce: Job satisfaction and motivation of public sector employees
Autor(ka) práce: Bělonožníková, Karolína
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vláčil, Jan
Oponenti práce: Mitwallyová, Helena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Satisfied and well-motivated employees are an integral part of every institution. Only in this way can the organization and the employee grow up. In this work I analyze job satisfaction and motivation of employees in public administration. I also analyze current ways of evaluating and motivating employees. I am finding out which motivational tools are currently the most effective in public administration. In the theoretical part, I define the terms that will help to better understand the whole topic and introduce the basic theories of work motivation and satisfaction. I also focus on legislation and evaluate the conditions of Czech legislation, within which frame the performance of employees is evaluated and whether it is possible to provide effective motivation in these conditions. Furthermore, based on the proffesional literature, I summarize current trends in the evaluation and motivation of employees. I deal with the differences between the public and the private sector and define the employment relationship in public administration. The essence of the practical part is the analysis of work motivation and satisfaction of public administration employees. I do this in the form of a questionnaire survey, which is attended by employees across public administration institutions. Based on the obtained data, I evaluate individual areas of job satisfaction, evaluation of employees and their motivation. In my conclusion, I propose specific recommendations that can help improve job satisfaction, motivation and evaluation of public administration employees.
Klíčová slova: Job satisfaction; analysis; motivation; evaluation; public administration

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Regionalistika a veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 4. 2020
Datum podání práce: 5. 1. 2021
Datum obhajoby: 27. 1. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73146/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: