Vliv ropného bohatství na ekonomickou prosperitu Ghany a Venezuely v letech 2000 až 2019: Pro jedny požehnání, pro druhé kletba

Název práce: Vliv ropného bohatství na ekonomickou prosperitu Ghany a Venezuely v letech 2000 až 2019: Pro jedny požehnání, pro druhé kletba
Autor(ka) práce: Vik, Šimon
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zubíková, Adéla
Oponenti práce: Klement, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce představuje teorii tzv. „prokletí přírodních zdrojů“ a aplikuje ji na příkladu dvou konkrétních zemí, jmenovitě Ghany a Venezuely, které jsou obě vývozci ropy. Teoretická část práce vymezuje teorii „prokletí přírodních zdrojů“ včetně jejích jednotlivých transmisních mechanismů. Literární rešerše se zabývá těmito tématy jak v obecné rovině, tak i specifickými názory jednotlivých autorů. V praktické části jsou konkretizovány reálné aspekty teorie „prokletí přírodních zdrojů“ na situaci Ghany a Venezuely. Výběr těchto zemí ve vzájemné komparaci není v dosavadním výzkumu obvyklý, což představuje přidanou hodnotu této práce. Analyzovány jsou na příkladu těchto zemí jak ekonomické, tak i institucionální faktory onoho „prokletí“, které mají v dnešním globálním světě dosah i daleko za hranice Ghany a Venezuely. Práce ústí v komplexní komparaci vlivu existence ropného bohatství na sledované ekonomiky. Hlavním závěrem této práce je, že na obou zemích byly zpozorovány projevy onoho „prokletí“.
Klíčová slova: ropa; prokletí přírodních zdrojů; holandská nemoc; volatilita; ekonomický růst
Název práce: The Impact of Oil Wealth on the Economic Prosperity of Ghana and Venezuela from 2000 to 2019: For One Blessing, for Another Curse
Autor(ka) práce: Vik, Šimon
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zubíková, Adéla
Oponenti práce: Klement, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor’s thesis approaches the resource curse theory and tries to apply it to the example of two specific countries, namely Ghana and Venezuela. There is a specific natural resource, in this case, oil. The work’s theoretical part has both general theories and expanding and more specific opinions of partial authors. In the practical part, aspects of the paradox of plenty in Ghana and Venezuela’s situation are already specified. The choice is very unusual, and their mutual comparison is not common, which increases the interest in this topic. It describes economic and institutional factors that impact far beyond the borders of Ghana and Venezuela in today’s global world. The thesis results in a comprehensive comparison conclusion of the impact of oil wealth on the monitored economies. This work’s main conclusion is that manifestations of that “curse“ were observed in both countries.
Klíčová slova: oil; resource curse; Dutch disease; volatility; economic growth

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 10. 2020
Datum podání práce: 8. 1. 2021
Datum obhajoby: 10. 2. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74711/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: