Problematika efektivity u daně z příjmu a daně z přidané hodnoty

Název práce: Problematika efektivity u daně z příjmu a daně z přidané hodnoty
Autor(ka) práce: Dbalá, Jiřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Francírek, František
Oponenti práce: Finardi, Savina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce poukazuje na problém efektivity v celém procesu správy daní z příjmů a daně z přidané hodnoty a poskytuje analýzu příčin vzniku vyšších než nutných přímých a nepřímých administrativních nákladů a způsobů jejich řešení. S použitím metody literární rešerše přináší vhled do problematiky efektivity a administrativních nákladů, teoretických východisek a shody daně z příjmů a daně z přidané hodnoty, fungování Finanční správy ČR a profesních požadavků kladených na úřední osoby a osoby zúčastněné na správě daní. Analýza současného stavu včetně příčin a faktorů ovlivňujících velikost administrativních nákladů je provedena s použitím metody kvalitativního výzkumu, konkrétně pozorováním, dotazníkovým šetřením a rozhovory. Výzkum je doplněn o kvantitativní analýzu dat Finanční správy ČR, ČSÚ a Světové banky ve spolupráci s PwC. Výsledkem práce je zhodnocení současného stavu a poskytnutí návrhů a doporučení, které povedou ke zvýšení efektivity a úplnosti informací u daně z příjmů a daně z přidané hodnoty, a to zejména dvěma cílovým skupinám, konkrétně externím zástupcům daňových subjektů a Finanční správě ČR.
Klíčová slova: efektivita; administrativní náklady; správa daní; daň z příjmů; daň z přidané hodnoty; správce daně; daňový subjekt; zástupce daňového subjektu
Název práce: Efficiency of income tax and value added tax
Autor(ka) práce: Dbalá, Jiřina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Francírek, František
Oponenti práce: Finardi, Savina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis points out the problem of efficiency in the whole process of income tax and value added tax administration and provides an analysis of the causes of higher than necessary direct and indirect administrative costs and ways to solve them. Using the method of literary research, it provides insight into the issues of efficiency and administrative costs, the theoretical basis of income tax and value added tax, the functioning of the Financial Administration of the Czech Republic and professional requirements for officials and persons involved in tax administration. The analysis of the current situation, including the causes and factors influencing administrative costs, is performed using the method of qualitative research, specifically observations, questionnaire surveys and interviews. The research is supplemented by a quantitative analysis of data from the Financial Administration of the Czech Republic, the CZSO and the World Bank in cooperation with PwC. The outcome of the thesis is an evaluation of the current situation and the provision of the proposals and recommendations that will increase the effectiveness and completeness of information on income tax and value added tax, especially to two target groups, namely external representatives of tax entities and the Financial Administration of the Czech Republic.
Klíčová slova: efficiency; administrative costs; tax administration; income tax; value added tax; tax administrator; tax payer; representative of the tax entity

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 12. 2019
Datum podání práce: 11. 1. 2021
Datum obhajoby: 4. 2. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71985/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: