Balanced Scorecard a jeho využití pro řízení

Název práce: Balanced Scorecard a jeho využití pro řízení
Autor(ka) práce: Novotná, Tereza
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Šoljaková, Libuše
Oponenti práce: Matyáš, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je navrhnout Balanced Scorecard pro společnost BĚH s. r. o. Práce má teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou popsány základní pojmy, nástroje strategické analýzy, nástroj Balanced Scorecard a jsou zde shrnuty jeho přínosy a omezení. V praktické části je představena společnost BĚH s. r. o., provedena strategická analýza, zformulováno poslání, zformulována vize a strategie, vyhotovena strategická mapa a navržen model Balanced Scorecard pro daný podnik.
Klíčová slova: strategická mapa; strategická analýza; Balanced Scorecard
Název práce: Balanced Scorecard and its use for management
Autor(ka) práce: Novotná, Tereza
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Šoljaková, Libuše
Oponenti práce: Matyáš, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this master’s thesis is to design Balanced Scorecard for the company BĚH s. r. o. The thesis has a theoretical and practical part. In the theoretical part, there are described the basic terms, tools of strategic analysis, Balanced Scorecard and summarized its benefits and limitations. In the practical part, there is introduced the company BĚH s. r. o., made a strategic analysis, formulated mission, vision and strategy, prepared a strategic map and designed a Balanced Scorecard model for the company.
Klíčová slova: Balanced Scorecard; strategic map; strategic analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra manažerského účetnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 10. 2019
Datum podání práce: 13. 1. 2021
Datum obhajoby: 4. 2. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75639/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: