Porovnání metod rekalibrace skóringového modelu kreditního rizika

Název práce: Comparison of credit risk scoring model recalibration approaches
Autor(ka) práce: Danilov, Evgenii
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Fičura, Milan
Oponenti práce: Panoš, Jiří
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The main objective of this thesis is to compare effectiveness of the chosen methods of credit risk scoring model (re)calibration and give recommendation on what approach to use. For the comparison, the following methods are selected: intercept shift, intercept and slope shift, their versions extended by the predictions of future portfolio log odds. To fulfill the aim of the work, the thesis is divided into six parts. The first chapter describes prior work in the field of scoring models calibration. The second chapter presents the steps that are taken to construct a probability model and transform it into a scorecard. The third chapter introduces the recalibration approaches that will be employed in the practical part. In the fourth chapter the credit risk model is developed and then converted into the scorecard. In the fifth chapter the recalibration approaches are applied and tested. In the final chapter the conclusions are made. The model of interest is applicable for a portfolio of private clients and is behavioral in nature. The main contribution of this thesis is recommendation on what (re)calibration methods to use in a regular behavioral scoring.
Klíčová slova: behavioral scoring; probability model; scorecard; recalibration approach; BESC; calibration; private clients model; IRB definition of default
Název práce: Porovnání metod rekalibrace skóringového modelu kreditního rizika
Autor(ka) práce: Danilov, Evgenii
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Fičura, Milan
Oponenti práce: Panoš, Jiří
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Hlavním cílem této diplomové práce je vybrat nejefektivnější metody rekalibrace skóringového modelu kreditního rizika a doporučit je k běžnému použití. K porovnání byly vybrány následující přístupy: posun úrovňové konstanty, posun úrovňové konstanty a sklonu, jejich verze rozšiřené o predikce budoucích potfoliových log odds. K naplnění stanoveného cíle je práce rozdělena do šesti častí. První část se zabívá rešerší literatury zabývající se kalibrací skóringových modelů. Druhá část popisuje postup tvorby pravděpodobnostního modelu a jeho převodu do podoby skórekarty. V třetí části jsou uvedeny rekalibrační přístupy, které se později aplikují v praktické části práce. Čtvrtá část prezentuje tvoru modelu kreditního rizika a jeho konverzi do podoby skórekarty. V části paté jsou aplikovány metody rekalibrace a následně testovány jejich výsledky. Poslední část slouží závěrem práce. Pracovní model je použitelný ke skóringu portfolia privátních klientů a je ve své podstatě behaviorální. Hlavním přínosem této diplomové práce je doporučení vybraných metod rekalibrace k praktickému využití v pravidelném behaviorálním skóringu.
Klíčová slova: pravděpodobnostní model; kalibrace; BESC; skórekarta; přístup k rekalibraci; model pro privátní klienty; behaviorální skóring; IRB definice defaultu

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finanční inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 11. 2018
Datum podání práce: 21. 1. 2021
Datum obhajoby: 11. 2. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67644/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: