Zahraniční (degree) studenti pohledem datové analytiky

Název práce: Zahraniční (degree) studenti pohledem datové analytiky
Autor(ka) práce: Brabcová, Denisa
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Černý, Jan
Oponenti práce: Urbánek, Matyáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Nejen české vysoké školy si začínají uvědomovat význam datové analytiky pro strategické a informované rozhodování. Vedle celosvětového trendu, plyne zájem o tuto oblast ze strany českých vysokých škol také z institucionální akreditace a nutnosti měřit kvalitu vzdělávání, a onemocnění covid-19. Také Univerzity Karlova v poslední době hledala způsob, jak efektivně využít data z univerzitních systémů pro kvalifikované rozhodování, nastavení strategií i budoucího směřování univerzity. V minulosti na Univerzitě Karlově proběhla aktivita Sběr dat, jejímž hlavním cílem bylo zjistit, kde všude Univerzita Karlova ukládá data, a co by vedení univerzity chtělo sledovat. Výstupem však nebyly konkrétní reporty pro vedení univerzity. Tato práce si proto dala za cíl vytvořit prototyp dashboardu a reportů se zaměřením na cizojazyčné studijní programy. Tato oblast byla vybrána z důvodu připravované marketingové strategie pro nábor zahraničních studentů. Výstupy pokrývají posledních šest akademických let (2015/2016–2020/2021) a zaměřují se na tzv. degree studenty, tedy ty, co přijíždějí studovat na Univerzitu Karlovu s cílem získat titul a studium si hradí ze svých vlastních prostředků na aktuální trendy a sdílení příkladů dobré praxe náboru zahraničních studentů na zahraničních univerzitách. Jak dashboard/reporty, tak aktuální trendy náboru zahraničních studentů, pomůže vedení Univerzity Karlovy dělat strategická rozhodnutí, která jsou založená na datech, a lépe zacílit marketingové aktivity.
Klíčová slova: Zahraniční studenti; Degree studenti; Internacionalizace; marketingová strategie; Univerzita Karlova
Název práce: Data analytics view on international degree students
Autor(ka) práce: Brabcová, Denisa
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Černý, Jan
Oponenti práce: Urbánek, Matyáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Not only Czech universities are beginning to realize the importance of data analytics for strategic and informed decision-making. On one hand, it is a global trend but on the other hand the continuous interest of Czech universities in this area also comes from the institutional accreditation where the quality of education is being measured. Covid-19 also plays a role. The Charles University has recently been looking into ways how to effectively use data from university systems for informed decision-making, strategy setting and the future direction of the university. The activity Sběr dat took place at Charles University whose main aim was a complex screening of the university environment regarding where data is stored and what the university management wants to monitor. However, the activity did not count with a specific report or dashboard for the university management. This paper therefore aimed to create a prototype dashboard and reports focusing on students, studying in foreign study programs. This area was chosen due to the marketing strategy on the recruitment of foreign students which is currently being prepared. The output reports cover the last six academic years (2015/2016–2020/2021) and focus on the so-called degree students, ie those who come to study at Charles University in order to obtain a degree and pay for their studies from their own resources. Moreover, this paper presents current trends and best practices in student recruiting. Both the dashboard/reports and the current recruiting trends will help the management of Charles University to make strategic decisions based on data and to better aim their marketing activities towards international students.
Klíčová slova: International students; Degree students; Internacionalization; Marketing strategy; Charles University

Informace o studiu

Studijní program / obor: Data & Analytics for Business Management
Typ studijního programu: Celoživotní vzdělávání studijní program
Přidělovaná hodnost: MBA
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 4. 2020
Datum podání práce: 8. 1. 2021
Datum obhajoby: 12. 3. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75700/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: