Reporting spotřeby energií výrobního podniku

Název práce: Reporting spotřeby energií výrobního podniku
Autor(ka) práce: Bělovský, Lukáš
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Vencovský, Filip
Oponenti práce: Stanovská, Iva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Závěrečná práce „Reporting spotřeby energií výrobního podniku“ je realizována v prostředí výrobního podniku působícího v automobilovém průmyslu. Zaměřuje se na problematiku automatizace zpracování dat o spotřebě a nákladech na elektrickou energii, plyn, vodu a naftu, pro účely reportingu. Pro automatizaci reportingu využívá datový sklad s analytikou a vizualizací dat do podoby finálního reportu. Využitý datový sklad má dvouvrstvou architekturu. První část, stage, je využita pro import dat ze vstupních souborů v textovém formátu a formátu Microsoft Excel. Import vstupních dat do databázového prostředí Microsoft SQL Server je realizován pomocí ETL procesů definovaných v SQL Server Integration Services. Druhá vrstva datového skladu, core, slouží k dlouhodobému uložení dat a jejich následné analýze. Analytická část využívá multidimenzionální analytickou kostku definovanou pomocí SQL Server Analytical Services. Analytické zpracování dat a výpočet metrik využívá jazyk MDX. Veškerá analytická logika je uložena v analytické kostce. Následná prezentace a vizualizace dat je realizovaná pomocí nástroje Microsoft Power BI.
Klíčová slova: ETL; SQL server; SQL Integration Services; SQL Analytical Services; výroba; automobilový průmysl; datový sklad; analytická kostka; reporting; automatizace
Název práce: Energy consumption reporting of a manufacturing company
Autor(ka) práce: Bělovský, Lukáš
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Vencovský, Filip
Oponenti práce: Stanovská, Iva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The final project "Energy consumption reporting of a manufacturing company" is carried out in the environment of automotive industry manufacturing company. It focuses on the automation of data processing of electricity, gas, water and diesel consumption and costs, for reporting purposes. Data warehouse with analytics and data visualization is used to automate reporting. The data warehouse is based on two-tier architecture. The first part, stage, is used to import data from input files in text format and Microsoft Excel format. Import of data into the Microsoft SQL Server database environment is realized using ETL processes defined in SQL Server Integration Services. The second layer of the data warehouse, the core, is used for long-term storage of data and their subsequent analysis. The analytical part leverages a multidimensional analytical cube defined by SQL Server Analytical Services. Analytical data processing and calculation of metrics is done by the MDX language statements. All analytical logic is stored in an analytical cube. Final presentation and data visualization are realized using the Microsoft Power BI.
Klíčová slova: automotive industry; data warehouse; analytical cube; reporting; automation; manufacturing; ETL; SQL server; SQL Integration Services; SQL Analytical Services

Informace o studiu

Studijní program / obor: Data & Analytics for Business Management
Typ studijního programu: Celoživotní vzdělávání studijní program
Přidělovaná hodnost: MBA
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 5. 2020
Datum podání práce: 8. 1. 2021
Datum obhajoby: 12. 3. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75653/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: