Světová, evorpská a česká harmonizace účetního způsobu řešení úpadku obchodních korporací formou konkurzu a reorganizace

Název práce: Světová, evorpská a česká harmonizace účetního způsobu řešení úpadku obchodních korporací formou konkurzu a reorganizace
Autor(ka) práce: Hospodka, Jan
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Bokšová, Jiřina
Oponenti práce: Paseková, Marie; Randáková, Monika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je navrhnout novou podobu účetní závěrky pro obchodní korporace, které procházejí konkurzem či reorganizací. Práce analyzuje současné insolvenční a účetní předpisy v České republice a vyhodnocuje, zda jsou pravidla dostatečně harmonizována. Dále provádí rozbor účetních pravidel a pravidel výkaznictví souvisejících s procesem insolvence v zahraničí, konkrétně v USA, Kanadě, Polsku a na Slovensku. Byl proveden výzkum všech společností, u kterých v období 1. 1. 2015 až 31. 12. 2018 došlo k vydání rozvrhového usnesení, tedy u nich došlo k ukončení insolvenčního řízení formou konkurzu nebo u kterých došlo k usnesení o schválení reorganizačního plánu, v případě reorganizace. U těchto společností práce porovnává výsledky insolvenčního řízení s informacemi, které společnosti uváděly ve své účetní závěrce. Bylo prokázáno, že současná účetní regulace pro účetní jednotky procházející konkurzem či reorganizací není dostatečná, a to jak v návaznosti na české insolvenční předpisy, tak v porovnání s obdobnou regulací v zahraničí. Praktický výzkum účetních jednotek, které prošly konkurzem a reorganizací, poukázal zejména na dva problémy. Zaprvé, množství společností, které procházejí konkurzem a zároveň poctivě zveřejňují svou účetní závěrku, bylo za zkoumané období méně než 4 %. Zadruhé, stávající forma účetní závěrky v některých ohledech, které práce zkoumala, v případě konkurzu i reorganizace ztrácí svou schopnost podat věrný a poctivý obraz skutečnosti. V závěru práce jsou prezentována opatření, která by tento stav měla napravit.
Klíčová slova: Účetní závěrka; insolvence; předpoklad nepřetržitého trvání podniku; výkazy; konkurz; reorganizace; going concern
Název práce: Financial statements of companies undergoing bankruptcy by liquidation or reorganisation in the Czech Republic, EU and around the world
Autor(ka) práce: Hospodka, Jan
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Bokšová, Jiřina
Oponenti práce: Paseková, Marie; Randáková, Monika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis aims to establish a new structure of financial statements for companies which are undergoing bankruptcy by liquidation or reorganisation. It analyses contemporary insolvency and accounting law in the Czech Republic and identifies, whether both pieces of legislation are sufficiently aligned. It further analyses insolvency related accounting rules in the USA, Canada, Poland and Slovakia for comparison. The author further researched all companies in the Czech Republic which completed the process of bankruptcy by liquidation or those where the reorganisation plan was approved between 1. 1. 2015 and 31. 12. 2018. The information provided by the financial statements of these companies was compared to the results of the insolvency proceedings. The findings show that contemporary accounting rules are inadequately aligned with Czech insolvency law and fare poorly in comparison to accounting rules in the analysed countries. The empirical research presents two primary findings. Firstly, only under 4% of bankrupt companies published their financial statements. Secondly, it concluded that the financial statements did not provide a true and fair view of reality. Based on the findings, the author presents a number of measures to improve the quality of financial reporting for such companies.
Klíčová slova: Financial statements; bankruptcy by liquidation; reorganisation; insolvency; going concern

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 2. 2021
Datum podání práce: 24. 2. 2021
Datum obhajoby: 24. 3. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76396/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: