Finanční analýza společnosti Bohemilk, a. s

Název práce: Finanční analýza společnosti Bohemilk, a. s
Autor(ka) práce: Láníková, Veronika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dufková, Eva
Oponenti práce: Vondruška, Filip
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je zhodnocení finančního zdraví a výkonnosti společnosti Bohemilk, s. r. o., pomocí finanční analýzy zpracované z výročních zpráv, které jsou veřejně dostupné v letech 2015 až 2019. V úvodu se práce věnuje základním informacím o podniku a seznamuje s konkurencí. Další část práce se zabývá vertikální a horizontální analýzou, na kterou následně navazuje finanční analýza relativních ukazatelů. Výsledky porovnávám s odvětvím a konkurencí. V závěrečné části práce shrnuji výsledky, které jsem zjistila a zároveň hodnotím slabé, silné stránky a hrozby, příležitosti.
Klíčová slova: finanční analýza; relativní ukazatelé; Bohemilk, s. r. o.
Název práce: Financial analysis of the company Bohemilk, s. r. o
Autor(ka) práce: Láníková, Veronika
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Dufková, Eva
Oponenti práce: Vondruška, Filip
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the bachelor thesis is to evaluate the financial health and performance of the company Bohemilk, s. r. o. by financial analysis prepared from the annual reports which are publicly available for the years 2015 to 2019. In the introduction of the thesis deals with basic information about the company and characterizes its competition. The next part of the thesis deals with vertical and horizontal analysis which is followed by a financial analysis of relative indicators. I compare the results with the industry and its competitors. I summarize the results that I found out and at the same time evaluate the strenghts, weaknesses and threats, opportunities.
Klíčová slova: financial analysis; Bohemilk, s. r. o.; financial ratios

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 9. 2020
Datum podání práce: 30. 3. 2021
Datum obhajoby: 14. 4. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74124/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: