Meziměnová úroková báze a její transmise do klientských úrokových sazeb

Název práce: Meziměnová úroková báze a její transmise do klientských úrokových sazeb
Autor(ka) práce: Staniek, Dušan
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Radová, Jarmila
Oponenti práce: Mandel, Martin; Budinský, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Meziměnová úroková báze spolu s působením cizoměnových úrokových sazeb jsou novými faktory transmisních kanálů měnové politiky zasluhující naši pozornost. Meziměnová úroková báze se prosazuje prostřednictvím měnových swapů, které zůstávají jediným likvidním instrumentem mezibankovního korunového trhu, pomocí něhož lze realizovat i obchody s delší dobou splatností. V první fázi analýzy úrokové transmise jsme vyhodnotili vliv nastavení klíčové sazby centrální banky na úroveň sazeb tržních. V případě konvenčních sazeb, tj. referenčních sazeb (PRIBOR) a sazeb úrokových swapů (IRS), je úroveň transmise velmi dobrá v průběhu celého analyzovaného období. Prvek meziměnové úrokové báze se jeví být nezávislý na nastavení repo sazby, a proto je transmise repo sazby do nastavení implikovaných sazeb měnových swapů ve všech případech slabší, než tomu je v případě sazeb konvenčních. Nicméně v případě tržních výnosů státních dluhopisů přináší meziměnová úroková báze podstatnou dodatečnou informaci, která spolu s vývojem repo sazby dokáže změny ve výnosech dluhopisu uspokojivě vysvětlit. V druhé fázi jsme prověřili provázanost sazeb produktů, které lokální banky poskytují svým klientům, s tržními sazbami mezibankovního trhu. Nejlepší soudržnost s tržními sazbami vykazují sazby hypotečních úvěrů a sazby úvěrů nefinančním podnikům. Působení meziměnové úrokové báze je však pozorovatelné jen u druhé jmenované skupiny úvěrů. V případě menších korunových korporátních úvěrů přispívá meziměnová úroková k celkově nižší finální sazbě klientům, zatímco v případě větších úvěrů se tato báze prosazuje v úvěrech v obou měnách (EUR i CZK). Nicméně dopad na eurové sazby, které jsou tímto vyšší, se projevuje zřetelněji. Zdá se, že větší korporátní klienti se sami aktivně snaží nalézt co nejvýhodnější způsob financování, k čemuž využívají možnost načerpání úvěrů v eurech a jejich transformaci do korun prostřednictvím měnových swapů. Důsledkem je rostoucí poptávka po úvěrech v eurech, což může ve finále oslabovat vliv centrální banky na dění v domácí ekonomice, jelikož oba zainteresované tržní prvky (eurové sazby i výše meziměnové úrokové báze) mají autonomní charakter.
Klíčová slova: transmise úrokových sazeb; meziměnová úroková báze; depozitní a úvěrové sazby
Název práce: The cross-currency interest rate basis and its pass-through to client interest rates
Autor(ka) práce: Staniek, Dušan
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Radová, Jarmila
Oponenti práce: Mandel, Martin; Budinský, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The cross-currency interest rate basis, together with the effects of foreign interest rates, are new factors in the channels of monetary policy that deserve our attention. The basis has an impact via trading in currency swaps, which remain the only liquid instruments on the Czech crown interbank market which can be used for trades with longer maturities too. During the first stage of the pass-through analysis, we evaluated what impact the key central bank interest rate has on the level of market rates. As far as conventional rates are concerned, i.e. the reference rates (PRIBOR) and rates of interest swaps (IRS), the level of pass-through is very satisfactory throughout the period analyzed. The cross-currency basis appears to be independent of the setting of the repo rate, and thus the pass-through of the repo rate to the implied rates of currency swaps is in all cases weaker than it is in the case of conventional rates. However, as far as market yields of government bonds are concerned, the cross-currency basis provides substantial additional information which, together with the development of the repo rate, can, to a large extent, explain the changes in the bond yields. During the second stage, we examined the linkage between the rates on products provided by local banks and the interbank market rates. The best coherence with the market rates was identified in the case of mortgage loans and loans provided to non-financial corporations. However, the impact of the cross-currency basis can be observed only for the latter category of loans. In the case of smaller corporate loans in Czech crowns, the basis contributes to an overall lower final client rate, while in the case of larger loans, the basis impacts on loans in both currencies (euro and crown). However, the impact on euro rates, which are, as a result, higher, is more apparent. It seems that larger corporations are actively trying to achieve the most competitive financing, and to do so they make use of the option of drawing loans in euro and swapping them into Czech crowns using currency swaps. As a result, demand for euro loans is growing, which could, in the end, weaken the influence the central bank has on developments in the domestic economy, as both factors involved (euro rates and the value of the cross-currency basis) are autonomous in nature.
Klíčová slova: interest rate pass-through; cross-currency basis spread; deposit and lending rates

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 9. 2019
Datum podání práce: 31. 3. 2021
Datum obhajoby: 15. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76771/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: