Finanční analýza Tchibo Coffee Service Czech Republic spol. s.r.o

Název práce: Finanční analýza Tchibo Coffee Service Czech Republic spol. s.r.o
Autor(ka) práce: Hrytsenko, Yelyzaveta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Petriashvili, Aleksandre
Oponenti práce: Staňková, Anna
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Daná bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsem rozepsala účelnost finanční analýzy, označila jsem hlavní skupiny uživatelů a zdroje informací. Dále jsem popsala metody finanční analýzy, konktrétně analýzu absolutních a poměrových ukazatelů. Potom jsou uvedeny bonitní a bankrotní modely, které se používají pro predikce finanční tísně. Na konci teoretické části je popsána podstata mezipodnikového srovnání. V praktické časti je představena vybraná firma a provedená finanční analýza podle výše uvedených metod za účetní období 2014-2018. Na konci praktické části jsou popsaní vybraní konkurenti a provedeno mezipodnikové srovnání podle jednotlivých ukazatelů.
Klíčová slova: Horizontální analýza; Finanční analýza; Vertikální analýza; Tchibo; Poměrové ukazatele; Mezipodnikové srovnaní
Název práce: Financial analysis Tchibo Coffee Service Czech Republic
Autor(ka) práce: Hrytsenko, Yelyzaveta
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Petriashvili, Aleksandre
Oponenti práce: Staňková, Anna
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis is divided into theoretical and practical parts. In the theoretical part, I have explained the usefulness of financial analysis, identified the main groups of users and sources of information. I also described the methods of financial analysis, concretely the analysis of absolute and ratio indicators. Then there were listed the rating and bankruptcy models that are used to predict financial distress. At the end of the theoretical part, the essence of the inter-business comparison is described. In the practical part, the selected company is performed and the financial analysis according above methods for the accounting period 2014-2018 are presented. At the end of the practical part, the selected competitors are described, and an inter-company comparison is made according to individual indicators.
Klíčová slova: Financial analysis; Horizontal analysis; Vertical analysis; Inter-company comparison; Tchibo; Ratio analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 10. 2020
Datum podání práce: 31. 3. 2021
Datum obhajoby: 14. 4. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74560/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: