Změna rozhodovacího procesu od pouhého použití intuice k rozhodnutím na základě dat pomocí nástroje Business Intelligence v Tymphany Česká republika

Název práce: From intuition to data-informed decisions with Business Intelligence in Tymphany Czech Republic
Autor(ka) práce: Matúš, Libor
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Potančok, Martin
Oponenti práce: Stanovská, Iva
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The aim of this thesis is to initiate discussion in Tymphany CZ (TYM CZ) organization about future role of data in decision making process. Throw practical project to prepare basic data and analytics environment in TYM CZ. To show on practical example how organisation could transform company culture from intuition to data-informed decision-making process which should lead to higher profitability of organisation (data added value). The author will step by step describe business model and business environment of TYM CZ including critical processes and KPIs, describe current system architecture and major obstacles with reporting and working with data, intuition-based model. One of the major tasks is to show new view how to work with data in future and increase future quality of data. Finally, to show proposals for improvement in current reporting and visualization. Present how right data (ad hoc accessible) in real time can support right business decision in TYM CZ, decrease time for data collection, verification, and reporting – automatization. Based on all above to proof that move from intuition to data informed decision is unavoidable.
Klíčová slova: Business Intelligence; gross margin; decision making process; data; intuition
Název práce: Změna rozhodovacího procesu od pouhého použití intuice k rozhodnutím na základě dat pomocí nástroje Business Intelligence v Tymphany Česká republika
Autor(ka) práce: Matúš, Libor
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Potančok, Martin
Oponenti práce: Stanovská, Iva
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem této práce je pomocí praktického projektu zahájit diskusi v organizaci Tymphany CZ (TYM CZ) o budoucí roli dat v rozhodovacím procesu. Na praktickém příkladu ukázat, jak by organizace mohla transformovat firemní kulturu z rozhodování na základě intuice k rozhodovacímu procesu postaveném na datech, který by měl vést k vyšší ziskovosti organizace (ukázat přidanou hodnotu dat). Autor krok za krokem popíše obchodní model a podnikatelské prostředí TYM CZ včetně kritických procesů a KPI. Popíše současnou architekturu systému, hlavní překážky v reporting, práci s daty a současný model založený na intuici. Jedním z hlavních úkolů je ukázat nový pohled na to, jak v budoucnu pracovat s daty a zvýšit budoucí kvalitu dat. Na závěr ukázat návrhy na zlepšení současného reportingu a vizualizace dat. Představím, jak správná data (přístupná ad hoc) v reálném čase mohou podpořit správné obchodní rozhodnutí v TYM CZ, zkrátit čas pro sběr, ověřování a reportování (automatizaci) dat. Na základě výše uvedeného bude dokázáno, že přechod od rozhodnutí dělaných pouze na základě intuice k rozhodování na základě dat je nevyhnutelné.
Klíčová slova: Business Intelligence; marže; rozhodovací proces; data; intuice

Informace o studiu

Studijní program / obor: Data & Analytics for Business Management
Typ studijního programu: Celoživotní vzdělávání studijní program
Přidělovaná hodnost: MBA
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 4. 2020
Datum podání práce: 10. 1. 2021
Datum obhajoby: 13. 3. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75603/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: