Média a jejich vliv na veřejnou správu

Název práce: Média a jejich vliv na veřejnou správu
Autor(ka) práce: Černá, Tereza
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Louda, Tomáš
Oponenti práce: Lechner, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zaměřuje a analyzuje vlivy médií na veřejnou správu. Díky tomu, že toto téma je v posledních letech velmi diskutované a pojí se s důležitými událostmi naší společnosti, jako mohou být volby, bude cílem této práce zkoumat do jaké míry mohou média ovlivnit instituce, jako jsou například úřady, ministerstva, státní fondy a jiné. Toto zjištění se opírá o dotazníkové šetření, které obsahuje zaměření se na věkové skupiny, které jsou médii nejvíce ovlivněna. Bakalářská práce se mimo jiné zaměřuje i na definici pojmů, které je třeba si přiblížit, abychom pochopili podstatu této problematiky
Klíčová slova: Veřejná správa; Média; Masová komunikace
Název práce: The influence of the media on public administration
Autor(ka) práce: Černá, Tereza
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Louda, Tomáš
Oponenti práce: Lechner, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis focuses on and analyzes the influence of the media on public administration. Due to the fact that this topic has been much discussed in recent years and insured with important events of our society, such as elections, this work will focus on the extent to which the media can influence institutions such as authorities, ministries, state funds and other. This finding is based on a questionnaire survey, which includes a focus on the age groups that are most affected by the media. Among other things, the bachelor's thesis focuses on the definition of terms that need to be approached, to gradually understand the essence of this issue.
Klíčová slova: Public administration; Media; Mass communication

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 10. 2020
Datum podání práce: 18. 4. 2021
Datum obhajoby: 14. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74578/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: