Marketingová studie vybrané turistické destinace

Název práce: Marketingová studie vybrané turistické destinace
Autor(ka) práce: Piatrenka, Anastasiya
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Petrů, Zdenka
Oponenti práce: Kvítková, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce na téma ,,Marketingová studie vybrané turistické destinace“ zkoumá marketingové prostředí turistické destinace České Švýcarsko a jeho vliv na rozvoj cestovního ruchu v této oblasti. Hlavním cílem práce je zhodnocení marketingu turistické destinace České Švýcarsko pomocí analýz vnějšího i vnitřního prostředí, primární i sekundární nabídky, marketingového mixu i SWOT analýzy. Sekundárním cílem práce je, na základě vlastních postřehů, formulovat případné doporučení ke zlepšení marketingové strategie, které by mohly vést k většímu objemu zahraničních a domácích turistů v celé destinaci. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy, jako je destinace cestovního ruchu, destinační management, marketing destinace cestovního ruchu a na základě tohoto vymezení je lépe definována vybraná turistická destinace. Praktická část práce zahrnuje marketingovou analýzu zvolené destinace a vlastní návrhy na zefektivnění marketingové strategii a zlepšení rozvoje cestovního ruchu v destinaci České Švýcarsko.
Klíčová slova: marketingová studie; turistická destinace; destinační management; cestovní ruch; České Švýcarsko
Název práce: Marketing study of a selected tourist destination
Autor(ka) práce: Piatrenka, Anastasiya
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Petrů, Zdenka
Oponenti práce: Kvítková, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The graduation thesis examines the marketing environment of the tourist destination Bohemian Switzerland and its influence on tourism development in this area. The principal goal of the thesis is to evaluate the marketing of the tourist destination Bohemian Switzerland on the basis of the following analyses: analysis of the external and internal environment, primary and secondary supply, marketing mix and SWOT analysis. The supplementary goal of the thesis is, based on the author's observations, to formulate possible recommendations for improving the marketing strategy, which could lead to a greater volume of foreign and domestic tourists throughout the destination. The theoretical part deals with the terms such as tourism destination, destination management, tourism destination marketing and, based on these terms, helps to define the selected tourist destination in more detail. The analytical part of the thesis contains marketing study of the selected destination and highlights the author's ideas for improving the marketing strategy and tourism development in the destination Bohemian Switzerland.
Klíčová slova: marketing study; tourist destination; tourism; destination management; Bohemian Switzerland

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 7. 2020
Datum podání práce: 21. 4. 2021
Datum obhajoby: 31. 5. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73736/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: