Vliv faktorů globální dynamiky na hrubý domácí produkt Německa

Název práce: Vliv faktorů globální dynamiky na hrubý domácí produkt Německa
Autor(ka) práce: Tolksdorf, Neriman
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Voráček, Jan
Oponenti práce: Činčalová, Simona
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V rámci této diplomové práce se zabývám vlivem faktorů globální dynamiky na HDP Spolkové republiky Německo. Cílem je analyzovat globální faktory, jejich vliv na vývoj HDP, a národní faktory sloužící jako generátory jeho tvorby. Výzkum probíhá na základě globálních indexů, které poskytly dostatek informací a datovou základnu pro aplikační výzkum. Ty byly dále zhodnoceny a propojeny v myšlenkové mapě, systémovém diagramu a provedeném data miningu s příslušnými experimenty. Díky tomu se povedlo odhalit významné statické a dynamické atributy generování HDP a formulovat dynamické hypotézy. Výsledným kvalitativním modelem, na jehož základě dochází k potvrzení stanovených dynamických hypotéz, je diagram kauzálních smyček (CLD). V závěru definuji nejvýznamnější národní i globální faktory ovlivňující stav HDP a zároveň poskytuji na bázi zjednodušeného modelu metodiku řešení této problematiky.
Klíčová slova: globální indexy; diagram kauzálních smyček (CLD); globální faktory; systémová dynamika; dynamické hypotézy; Spolková republika Německo (SRN)
Název práce: The influence of global dynamics factors on Germany's gross domestic product
Autor(ka) práce: Tolksdorf, Neriman
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Voráček, Jan
Oponenti práce: Činčalová, Simona
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This master’s thesis deals with the influence of global dynamics factors on the GDP of the Federal Republic of Germany. The aim is to analyze global and national factors and their influence on the generation and development of GDP. The research is based on global indices which provide sufficient information and a database for applied research. These were further evaluated and connected in a mind map, system diagram, and data mining with relevant experiments was performed. Thanks to this, it was possible to reveal significant static and dynamic factors of GDP generation and to formulate dynamic hypotheses. The resulting qualitative model, on the basis of which the established dynamic hypotheses are confirmed, is a causal loop diagram (CLD). In conclusion, I define the most important national and global factors influencing the state of GDP and at the same time provide a methodology for determining the decisive factors on the basis of a simplified model.
Klíčová slova: global factors; system dynamics; dynamic hypotheses; causal loop diagram (CLD); global indices; Federal Republic of Germany

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra exaktních metod

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 10. 2020
Datum podání práce: 23. 4. 2021
Datum obhajoby: 21. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74592/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: