Zhodonotenie Prestavania Hotelu X na Apartmánovú Budovu počas koronakrízy

Název práce: Assessment of Hotel X remodelling into an apartment building during the COVID-19 pandemic crisis
Autor(ka) práce: Mäsiarová, Natália
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Křečková Kroupová, Zuzana
Oponenti práce: Volfová, Jitka
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The COVID-19 pandemic has significantly impacted businesses in various sectors all over the world, leaving them with negative cash flows and forcing them to come up with alternative business solutions to not go bankrupt. Some industries, such as tourism, have been hit very severely, while others, such as real estate, felt only slight impacts. Therefore, the first part of this bachelor thesis looks at the negative developments in the European and Slovakian hotel industry due to the corona crisis and compares it to the developments in the real estate market in the same area and time. Additionally, it also mentions what kind of alternative solutions hotels worldwide have implemented to battle the lack of business caused by the pandemic. The second part of the bachelor thesis looks at the particular case of Hotel X, which is located in Slovakia, Bratislava and through qualitative (PESTEL and SWOT) and quantitative (operating cash flow margins, overhead rates and remodelling costs analysis) research assesses, whether Hotel X should remodel all of its hotel rooms into apartments for long-term rent. Based on the conducted research, this work shows that the remodelling of Hotel X into an apartment building is a sensible and a viable investment, and in case Hotel X possesses the financial resources, it should undertake it.
Klíčová slova: coronavirus; strategy suggestion; PESTEL analysis; SWOT analysis; Operating Cash Flow Margin; real estate industry; hotel industry
Název práce: Zhodonotenie Prestavania Hotelu X na Apartmánovú Budovu počas koronakrízy
Autor(ka) práce: Mäsiarová, Natália
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Křečková Kroupová, Zuzana
Oponenti práce: Volfová, Jitka
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Pandémia koronavírusu COVID-19 značne ovplyvnila firmy operujúce v rôznych ekonomických sektoroch po celom svete. Väčšina z nich si počas tejto doby musela do účtovníctva zapisovať negatívne peňažné toky a mnoho firiem vymýšľalo alternatívne riešenia aby predišli skrachovaniu. Avšak niektoré sektory, ako napríklad hotelierstvo, prežívali pandémiu omnoho horšie v porovnaní s ostatnými, ako napríklad s realitným trhom, ktorý pocítil iba mierne dopady. Prvá časť tejto bakalárskej práce sa zameriava na negatívny vplyv koronakrízy na vývoj európskeho a slovenského hotelového priemyslu, a zároveň ho porovnáva s vývojom na realitnom trhu počas pandémie v daných lokalitách. Dodatočne k tomu, sa zaoberá aj tým, aké možné alternatívne riešenia implementovali ostatné hotely po celom svete, aby sa vysporiadali s negatívnymi vplyvmi na ich tržby počas koronakrízy. Druhá časť bakalárskej práce sa zameriava na konkrétny prípad Hotela X, ktorý sa nachádza na Slovensku v Bratislave. Táto časť využíva kvalitatívnu (PESTEL a SWOT) a kvantitatívnu (prevádzková hotovostná marža, režijná sadzba a náklady na prestavanie) analýzu, na to aby zhodnotila, či je vhodný strategický návrh, aby Hotel X prestaval všetky zvyšné hotelové izby na apartmány na dlhodobý prenájom. Na základe hore uvedených analýz táto práca zistila, že prestavanie Hotela X na apartmánovú budovu je dobrá a výhodná investícia, ak má firma dostatočné prostriedky na prestavanie.
Klíčová slova: návrh stratégie; hotelový priemysel; koronavírus; PESTEL analýza; SWOT analýza; realitný trh

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 6. 2020
Datum podání práce: 23. 4. 2021
Datum obhajoby: 8. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73562/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: