Nová hedvábná stezka a její vliv na vztahy mezi Českou republikou a Čínou

Název práce: Nová hedvábná stezka a její vliv na vztahy mezi Českou republikou a Čínou
Autor(ka) práce: Miškářová, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Procházková Ilinitchi, Cristina
Oponenti práce: De Castro, Tereza
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce řeší Novou hedvábnou stezku a její vliv na vztahy mezi Českou republikou a Čínou. V rámci jednotlivých kapitol je představena samotná iniciativa s detailnějším zaměřením na Nový euroasijský pozemní most včetně specifikace vlivu na vztahy mezi Českou republikou a Čínou. Cílem práce je stanovit možné příležitosti a hrozby v ekonomické rovině plynoucí z propojenosti Číny a České republiky. Práce obsahuje analýzu obchodní a investiční výměny v letech 2014-2020. Pro zpracování příležitostí a hrozeb je použita SWOT analýza, z obdržených výsledků je na základě syntézy a dedukce sestaven odhad budoucího vývoje se speciálním zaměřením na automobilový, ocelářský a dřevozpracovatelský průmysl. Výsledkem analýzy je zjištění, že projekt Nové hedvábné stezky není v ekonomické rovině oboustranně prospěšný a Česká republika z něj neprofituje tolik, jako Čína.
Klíčová slova: Čína; Nová hedvábná stezka; zahraniční obchod; příležitosti; hrozby; Česká republika
Název práce: Belt and Road Initiative and its impact on the relations between the Czech Republic and China
Autor(ka) práce: Miškářová, Kateřina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Procházková Ilinitchi, Cristina
Oponenti práce: De Castro, Tereza
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis addresses the Belt and Road Initiative and its impact on the relations between the Czech Republic and China. Within the chapters there is the initiative presented with a more detailed focus on the New Eurasian Land Bridge, including the specification of the impact on relations between the Czech Republic and China. The aim of the work is to determine the possible opportunities and threats in the economic level resulting from connection of both countries. The thesis contains an analysis of trade and investment exchanges in the years 2014-2020. In order to process the opportunities and threats a SWOT analysis is used and out of the obtained results an estimate of the future development is done based on the synthesis and deduction, with a special focus on the automotive, steel and wood processing industries. The result of the analysis is the finding that the Belt and Road Initiative is not mutually beneficial on the economic level and the Czech Republic doesn’t benefit from it as much as China does.
Klíčová slova: opportunities; Czech Republic; China; Belt and Road Initiative; One Belt One Road; foreign trade; threats

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 6. 2020
Datum podání práce: 23. 4. 2021
Datum obhajoby: 31. 5. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73482/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: