Hodnocení zaměstnanců a plánování jejich kariéry na Úřadu práce v Náchodě

Název práce: Hodnocení zaměstnanců a plánování jejich kariéry na Úřadu práce v Náchodě
Autor(ka) práce: Bejrová, Tereza
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hejda, Jan
Oponenti práce: Kaczor, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předložená diplomová práce je zaměřená na hodnocení zaměstnanců a plánování jejich kariéry na Úřadu práce v Náchodě. Za cíl jsem si kladla analyzovat stávající systém hodnocení zaměstnanců, plánování jejich kariérního postupu v této vybrané státní instituci. V teoretické části je detailně popsán proces hodnocení, metody, kritéria a hodnotitelé ve státní správě. Zároveň je zde zpracován možný plán kariérního rozvoje státních zaměstnanců. Praktická část práce se zabývá konkrétními vzdělávacími cíli a možnostmi kariérního růstu zaměstnanců Úřadu práce Náchod. Práce je stanovena na základě provedení statistického šetření pomocí dotazníků, který má za cíl analyzovat spokojenosti zaměstnanců Úřadu práce v Náchodě se systémem hodnocení a plánování jejich kariéry. Závěr práce je pak věnován zjištěným výsledkům, diskusi a dále zpracování návrhů na zlepšení současného stavu v instituci.
Klíčová slova: státní správa; úřad práce; hodnocení zaměstnanců; plánování kariéry
Název práce: Evaluation of employees and their career development plan at the employment office in Náchod
Autor(ka) práce: Bejrová, Tereza
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Hejda, Jan
Oponenti práce: Kaczor, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This master´s thesis focuses on the evaluation of employees and their career development plan at the employment office in Náchod. The aim is to the analyze the current evaluation system of employees and their career development plan in this chosen state institution. The theoretical part describes in detail the evaluation process, methods, criteria and evaluators in the state administration. An elaborated potential career development plan of state employees is introduced as well. The practical part deals eith the specific educational goals and possibilities of career development of employees at the employment office in Náchod. The thesis is created on the basis of performed statistical questionnaire research whose aim is to analyze employees´satisfaction with the system of their evaluation and carrer development plan at the employment office in Náchod. The conclusion of this thesis is dedicated to the findings, discussion, and suggestions for improvements of the current conditions in the institution.
Klíčová slova: evaluation of employees; career plan; state administration; employment office

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra společenských věd

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 10. 2020
Datum podání práce: 24. 4. 2021
Datum obhajoby: 3. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74547/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: