Harmonizace Účetní Úpravy Pozemků, Budov, Zařízení a Nehmotných Aktiv

Název práce: Harmonization of Accounting Treatment of Property, Plant, Equipment and Intangible Assets
Autor(ka) práce: Babinec, Matúš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Krupová, Lenka
Oponenti práce: Mejzlík, Ladislav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The globalization of world economy has inevitably affected also the movements in harmonization process of accounting standards around the world. International Financial Reporting Standards have become the ultimate accounting and reporting tool of most developed countries. The only remaining counterpart -- the US GAAP, is slowly subsiding to the enormous spread momentum that IFRS gained in recent years. In this setting I examine the application of International standards on accounting treatment of Property, Plant and Equipment, and also the Intangible Assets. Subsequently I compare this treatment to US GAAP and document all major differences still persistent at the end of year 2008. Considering that there are still many divergences between the two sets of standards, I try to document their impact on the reporting and presentation of financial statements of several blue chip companies. My analysis suggests that differences in reported numbers depending on standards chosen can distort comparability of financial statements and performance assessment, thus potentially biasing the decision making process of involved stakeholders.
Klíčová slova: property; intangible asset; difference; fixes asset; US GAAP; IFRS; harmonization
Název práce: Harmonizace Účetní Úpravy Pozemků, Budov, Zařízení a Nehmotných Aktiv
Autor(ka) práce: Babinec, Matúš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Krupová, Lenka
Oponenti práce: Mejzlík, Ladislav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Globalizace světové ekonomiky nevyhnutelně ovlivnila také vývoj harmonizačního procesu účetních standardů po celém světe. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví se staly hlavním účetním a vykazovacím prostředkem téměř všech rozvinutých zemí. Poslední existující protipól -- americké všeobecně uznávané účetní principy -- pomalu ustupuje rychlému rozrůstání IFRS v posledních letech. V této situaci jsem se snažil prověřit použití mezinárodních standardů na vykazování majetku, pozemků a nehmotných aktiv. Následně jsem porovnal toto vykazování s americkými standardy a zdokumentoval všechny hlavní rozdíly existující ke konci roku 2008. Jelikož jich ješte mnoho zůstává nedořešených, pokusil jsem se také zachytit jejich dopad do finančních výkazů několika světových firem. Moje analýza nasvědčuje tomu, že čísla reportovaná v závislosti na použitých standardech mohou snížit porovnatelnost finančních výkazů s konkurencí, a tak teoreticky neblaze ovlivnit rozhodování angažovaných investorů.
Klíčová slova: Hmotná Aktiva; Nehmotná Aktiva; rozdíl; US GAAP; IFRS; Harmonizace

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 2. 2008
Datum podání práce: 8. 1. 2009
Datum obhajoby: 9. 2. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/15805/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: