Cost of illness onemocnění karcinomu prsu

Název práce: Cost of illness onemocnění karcinomu prsu
Autor(ka) práce: Fabešová, Lenka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kandilaki, Daniela
Oponenti práce: Králová, Věra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Rakovina prsu je jednou z nejčetnějších onemocnění po celém světě. Bohužel není diagnostikována s přibývajícím věkem, ale toto onemocnění postihuje i mladší ročníky. Pro různá stádia rakoviny prsu se stanovuje vhodná léčba. Tato léčba sebou nese s vyšším stupněm rakoviny i vyšší finanční zátěž. Je potřeba tuto finanční zátěž sledovat a eliminovat její dopady. Stanovením nákladů na toto onemocnění pomocí metody cost of illness budou zviditelněny nejnákladnější položky spojené s léčbou rakoviny prsu. Je vhodné je znát a zaměřit se na jejich snížení. S růstem počtu pacientů rostou také náklady na léčbu tohoto onemocnění. Bohužel toto onemocnění může být genetické nebo způsobeno vnějšími faktory jako je stres, shon dnešní doby, nezdravý životní styl a další. Předcházet onemocnění můžeme dodržováním správné životosprávy, být v psychické pohodě a preventivními prohlídkami.
Klíčová slova: Karcinom prsu; Cost of illness; Chemoterapie; Finanční zátěž; Chirurgie; Přímé náklady ; Nepřímé náklady; Léčba ; Radiologie; Biologická léčba; Hornonoterapie
Název práce: Cost of illness of breast cancer disease
Autor(ka) práce: Fabešová, Lenka
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kandilaki, Daniela
Oponenti práce: Králová, Věra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Breast cancer is one of the most common diseases in the world. Unfortunately, it is not diagnosed with increasing age, but this disease also affects younger students. Appropriate treatment is determined for different stages of breast cancer. With a higher degree of cancer, this treatment carries a higher financial burden. It is necessary to monitor this financial burden and eliminate its effects. Determining the cost of this disease using the cost of illness method will make visible the most expensive items associated with the treatment of breast cancer. It is useful to know them and focus on reducing them. As the number of patients increases, so does the cost of treating the disease. Unfortunately, this disease can be genetic or caused by external factors such as stress, the hustle and bustle of today, unhealthy lifestyles and more. We can prevent illness by following a proper lifestyle, being mentally well and preventing examinations.
Klíčová slova: Breast cancer; Indirect cost; Hormone therapy; Surgery; Direct cost ; Cost of illness; Treatment; Chemotherapy; Radiology; Biological treatment; Financial burden

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 9. 2020
Datum podání práce: 25. 4. 2021
Datum obhajoby: 21. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74410/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: