Evropská identita a krize počátku 21. století. Brexit a jeho dopad na vývoj evropské identity

Název práce: Evropská identita a krize počátku 21. století. Brexit a jeho dopad na vývoj evropské identity
Autor(ka) práce: Vycpálková, Ina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lehmannová, Zuzana
Oponenti práce: Müller, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Evropská identita i Brexit jsou komplexní fenomény, kterým se v poslední době dostává zasloužené pozornosti mezi odborníky a politiky. Přestože existující studie ukazují vliv specifické identity obyvatel Spojeného království na výsledek referenda o vystoupení z EU, výzkum opačné souvislosti – vlivu brexitové krize na evropskou identitu – chybí. V této práci je pomocí syntézy tvrzení konstruktivistických teorií evropské integrace a dosavadních empirických studií vytvořen nový ucelený model, který formuluje soubor faktorů charakteristických pro vývoj evropské identity v krizích. Ten je možné použít jako vzor pro hledání souvislostí mezi vybranou krizovou událostí a vývojem evropské identity, lepší pochopení chování evropské identity v krizích a také posouzení správnosti obecných předpovědí, které se tohoto vývoje týkají. Model posloužil jako nástroj zodpovězení hlavní otázky práce, zda a jak Brexit ovlivnil evropskou identitu. Výsledky studie ukázaly, že faktory působící na vývoj evropské identity v průběhu krizí, které byly obsažené v teoretickém modelu, se projevovaly i v brexitové krizi. Kvůli specifické povaze této krize a některým jejím zcela jedinečným dopadům však byly výrazně utlumeny jejich negativní důsledky a naopak podpořeny některé pozitivní. To může vysvětlovat nebývalý růst evropské identity v období od roku 2013 do roku 2019, který ukazují dotazníková šetření Eurobarometru Evropské komise. Tato práce nabízí kromě vlastních výsledků studie a vytvořeného modelu také podklady pro navazující výzkum jednotlivých faktorů modelu a jejich významu ve vývoji identity a také otevírá otázku, zda následující krize evropskou identitu ohrozí nebo jí naopak prospějí, podobně jako krize Brexitu.
Klíčová slova: identita; EU; Evropa; evropská identita; krize; evropská integrace; Brexit
Název práce: European Identity and 21. Century Crises. Brexit and Its Impact on European Identity Progress
Autor(ka) práce: Vycpálková, Ina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Lehmannová, Zuzana
Oponenti práce: Müller, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
European identity as well as Brexit are complex phenomena that gained well-deserved attention from scholars and politicians. Existing research shows effects of a specific British identity on the United Kingdom EU membership referendum. However, the opposite link – the Brexit crises’ impact on European identity – remains unexplored. In this paper a new comprehensive model is made using synthesis of constructivist theories’ theses and up to date empirical studies. The model encompasses European identity changing factors typical for crises periods. It is possible to use it as a template in search for connection between certain crisis event and the European identity progress, as a means of better understanding of the European identity crises behavior or as a check of related general predictions’ validity. The model was used as a tool to find out whether and how Brexit affected European identity. Results show, the European identity affecting crises factors can be found in the Brexit crisis, too. Nevertheless, thanks to the specific nature of this crisis and a few unique issues, some negative outcomes of a crisis have been significantly reduced and some positive ones amplified. That offers an explanation for an unprecedented increase of European identity in the period from 2013 to 2019 recorded by public opinion surveys Eurobarometer on behalf of the European Commission. In addition to the study results alone and the model created, this study offers a basis for a follow-up research focused on particular factors and their share of European identity change. It also poses a question of whether the next crises are going to constitute a threat to the European identity or represent a chance for its growth in the same way as Brexit.
Klíčová slova: crisis; European integration; Brexit; European identity; identity; Europe; EU

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 4. 2020
Datum podání práce: 26. 4. 2021
Datum obhajoby: 2. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73254/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: