Plánování a řízení emisí CO2 pomocí IBM Cognos TM1

Název práce: Plánování a řízení emisí CO2 pomocí IBM Cognos TM1
Autor(ka) práce: Maršálek, Karel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Fortinová, Jana
Oponenti práce: Čermák, Radim
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou plánování a řízení emisí CO2 ve společnosti vyrábějící automobily. Hlavním cílem je navrhnout základní principy a hlavní aspekty plánovací úlohy pro plánování emisí CO2 v automobilovém průmyslu a následně zdokumentovat a ověřit uplatnění těchto principů prostřednictvím aplikace pro plánování a řízení emisí CO2 vytvořené prostřednictvím plánovacího nástroje IBM Cognos TM1. V rámci práce je nejdříve představena problematika plánování a plánovacích úloh, načež jsou představeny a navzájem porovnány některé významné softwarové plánovací nástroje. Následně se práce věnuje analýze legislativních opatření Evropské unie pro oblast emisí CO2 v automobilovém průmyslu a analýze souvisejících standardů používaných pro měření emisí CO2 produkovaných automobily. Na základě syntézy poznatků vyplývajících z kapitol věnující se plánování, plánovacím nástrojům a legislativním opatřením Evropské unie je posléze vytvořen návrh plánovací úlohy pro oblast plánování emisí CO2 v automobilovém průmyslu. V poslední části práce je praktická aplikovatelnost tohoto návrhu plánovací úlohy zdokumentována a ověřena prostřednictvím existující aplikace pro plánování a řízení emisí CO2, která je pro tuto problematiku používána nejmenovaným automobilovým výrobcem.
Klíčová slova: automobilový průmysl; plánovací nástroj; plánování; emise CO2; IBM Cognos TM1
Název práce: Planning and Management of CO2 Emissions Using IBM Cognos TM1
Autor(ka) práce: Maršálek, Karel
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Fortinová, Jana
Oponenti práce: Čermák, Radim
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the issue of planning and managing CO2 emissions in an automotive company. The main aim is to devise basic principles and main aspects of a CO2 planning task in the automotive industry and afterwards to document and verify the use of these principles via a CO2 planning and management application, which was developed using IBM Cognos TM1 planning tool. The thesis first introduces concepts of planning and planning tasks, after which some significant software planning tools are introduced and compared with each other. Subsequently, the thesis analyses the European Union legislative measures for CO2 emissions in the automotive industry and the related standards used for measuring CO2 emissions produced by cars. Based on a synthesis of knowledge resulting from the chapters focused on planning, planning tools and European Union legislative measures, a design of planning task for CO2 emissions planning in the automotive industry is finally developed. In the last part of the thesis, the practical applicability of this planning task design is documented and verified utilizing the existing CO2 planning and management application used for this issue by an unmentioned automotive manufacturer.
Klíčová slova: IBM Cognos TM1; planning tool; car industry; CO2 emissions; planning

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 6. 2020
Datum podání práce: 27. 4. 2021
Datum obhajoby: 31. 5. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73762/podrobnosti

Soubory ke stažení

Hlavní práce
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: