Analýza možností regulace sdíleného ubytování v Praze na základě dat z let 2017–2020

Název práce: Analýza možností regulace sdíleného ubytování v Praze na základě dat z let 2017–2020
Autor(ka) práce: Horáková, Tereza
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Štípek, Vladimír
Oponenti práce: Procházka, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce představuje externality plynoucí z provozu sdílených ubytovacích služeb a následně analyzuje možnosti jejich řešení za pomoci vhodného typu regulace. Sdílené ubytování, byť je odvětvím relativně mladým, prošlo za poslední roky razantní expanzí. Zpočátku byly ve spojitosti se sdíleným ubytováním pozorovány především kladné reakce odborné veřejnosti, avšak s jeho rychlým rozvojem mnoho analytiků začalo zkoumat, jakým způsobem ovlivňuje sdílené ubytování na trh s nemovitostmi. Byly tak zjištěny negativní externality na okolí, jako například nerovnoměrná koncentrace nabízených bytů v metropoli nebo nepřímý vliv na změnu trendů v turismu. V teoretické části jsou představeny základní pojmy spjaté s fungováním sdíleného ubytování a s regulacemi. Zároveň je definován rozdíl mezi původním principem sdílené ekonomiky a současnou podobou nabízených služeb. Je také posouzeno, že na koncept sdíleného ubytování nelze aplikovat teorii ovládnutého strážce. V praktické části je sledován současný stav sdíleného ubytování v Praze. Dále je zhodnoceno, že korigovat nějakým způsobem trh sdíleného ubytování je z národohospodářského hlediska vhodné. Hlavní částí této práce je srovnání regulací vybraných evropských měst, a to z pohledu jejich výchozího stavu a typu regulace. Na základě těchto výsledků navrhuji rysy, které jsou výstižné pro potenciálně účinnou regulaci v Praze. Mezi tyto předpoklady a vlastnosti patří především předběžná dohoda se zprostředkovateli o vzájemné spolupráci, přiměřeně vymezená oblast působnosti opatření, vhodně zvolený okruh regulovaných činnosti.
Klíčová slova: sdílené ubytování; regulace; Airbnb; sdílená ekonomika; externality
Název práce: Analysis of the regulatory possibilities for shared accommodation in Prague based on 2017-2020 data
Autor(ka) práce: Horáková, Tereza
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Štípek, Vladimír
Oponenti práce: Procházka, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor's thesis presents the externalities resulting from the operation of shared accommodation services. It also analyses the possibilities of their solution with the help of an appropriate type of regulation. Shared accommodation, although a relatively young sector, has undergone rapid expansion in recent years. Initially, the professional community observed the positive reactions in connection with shared accommodation. But when the rapid growth occurred, many analysts began to examine how shared accommodation affects the real estate market. Therefore, they found some negative externalities, such as irregular concentration of offered apartments in the city or an effect on the change of the tourism trends. The theoretical part introduces the basic concepts related to the functioning of shared accommodation and regulations. The thesis also defines the difference between the original principle of the sharing economy and the current situation of offered accommodation. I also consider that the controlled guardian theory can not be applied to the concept of shared accommodation. The practical part monitors the current state of shared accommodation in Prague. I also assess that it is appropriate to regulate the shared accommodation market. In the main part of this work, I compare the regulations of selected European cities based on their initial state and type of regulation. Based on these results, I propose features that are important for potentially effective regulation in Prague. These assumptions and characteristics include, in particular, a preliminary agreement with intermediaries on cooperation, a reasonably defined scope of measures, and a suitably selected range of regulated activities.
Klíčová slova: regulation; Airbnb; sharing economy; shared accommodation; externalities

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 10. 2020
Datum podání práce: 29. 4. 2021
Datum obhajoby: 9. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74853/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: