Spolupráce veřejného a soukromého sektoru při realizaci investic do dopravní infrastruktury se zaměřením na země V4

Název práce: Spolupráca verejného a súkromného sektora pri realizácii investícií do dopravnej infraštruktúry so zameraním na krajiny V4
Autor(ka) práce: Čeligová, Lenka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vymětal, Petr
Oponenti práce: Lisa, Aleš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Bakalárska práca sa zaoberá spoluprácou verejného a súkromného sektora (PPP, Public Private Partnership) a jej využitím v jednotlivých krajinách Vyšehradskej štvorky. PPP projekty sa najviac využívajú pri budovaní dopravnej infraštruktúry, ktorá zvyšuje atraktivitu regiónov a je jedným z determinantov prílivu priamych zahraničných investícií. Aj z tohto dôvodu sú predmetom skúmania práce PPP projekty realizované v sektore dopravy, najmä pri výstavbe diaľnic a rýchlostných ciest. Cieľom práce je zistiť rozdiely v implementácii a realizácii PPP v krajinách V4. Prvá časť práce obsahuje definíciu PPP, dôvody a oblasti použitia, rozdiel medzi PPP projektom a verejnou zákazkou a vysvetľuje typy PPP projektov a projektový cyklus. Druhá časť práce popisuje ekonomické aspekty súvisiace s realizáciou PPP (výhody, nevýhody, riziká, financovanie). Tretia časť práce pozostáva z komparácie PPP v krajinách V4. Kapitola je zameraná na legislatívne a inštitucionálne prostredie, konkrétne skúsenosti krajín s PPP v oblasti dopravnej infraštruktúry a zapojenie zahraničných subjektov pri realizácií PPP projektov. Táto kapitola tvorí podstatnú časť práce a prináša hlavné zistené rozdiely v krajinách V4.
Klíčová slova: PPP projekty; verejno-súkromné partnerstvo; dopravná infraštruktúra; Vyšehradská štvorka; verejný sektor; súkromný sektor
Název práce: Spolupráce veřejného a soukromého sektoru při realizaci investic do dopravní infrastruktury se zaměřením na země V4
Autor(ka) práce: Čeligová, Lenka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vymětal, Petr
Oponenti práce: Lisa, Aleš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá spoluprací veřejného a soukromého sektoru (PPP, Public Private Partnership) a její využitím v jednotlivých zemích Visegrádské čtyřky. PPP projekty se nejvíce využívají při budování dopravní infrastruktury, která zvyšuje atraktivitu regionů a je jedním z determinantů přílivu přímých zahraničních investic. I z tohoto důvodu jsou předmětem zkoumání práce PPP projekty realizované v odvětví dopravy, zejména při výstavbě dálnic a rychlostních silnic. Cílem práce je zjistit rozdíly v implementaci a realizaci PPP v zemích V4. První část práce obsahuje definici PPP, důvody a oblasti použití, rozdíl mezi PPP projektem a veřejnou zakázkou a vysvětluje typy PPP projektů a projektový cyklus. Druhá část práce popisuje ekonomické aspekty související s realizací PPP (výhody, nevýhody, rizika, financování). Třetí část práce sestává z komparace PPP v zemích V4. Kapitola je zaměřena na legislativní a institucionální prostředí, konkrétní zkušenosti zemí s PPP v oblasti dopravní infrastruktury a zapojení zahraničních subjektů při realizaci PPP projektů. Tato kapitola tvoří podstatnou část práce a přináší hlavní zjištěny rozdíly v zemích V4.
Klíčová slova: PPP projekty; veřejný sektor; partnerství veřejného a soukromého sektoru; dopravní infrastruktura; Visegrádská čtyřka; soukromý sektor
Název práce: Public Private Partnership in the implementation of investments in transport infrastructure with a focus on the V4 countries
Autor(ka) práce: Čeligová, Lenka
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vymětal, Petr
Oponenti práce: Lisa, Aleš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with Public Private Partnership (PPP) and its use in the Visegrad Group countries. PPP projects are mostly used when building transport infrastructure, which increases the attractiveness of regions and is one of the determinants of the inflow of foreign direct investment. For this reason, the subject matter of research of this thesis are PPP projects implemented in the transport sector, especially when building highways and expressways. The aim of the thesis is to find out the differences in the implementation and realization of PPP in the V4 countries. The first part of the thesis contains the definition of PPP, reasons and areas of use, the difference between a PPP project and a public procurement and explains the types of PPP projects and the project cycle. The second part describes the economic aspects related to the implementation of PPP (advantages, disadvantages, risks, financing). The third part of the thesis consists of a comparison of PPP in the V4 countries. The chapter focuses on the legislative and institutional environment, the specific experience of countries with PPP in the field of transport infrastructure and the involvement of foreign entities in the implementation of PPP projects. This chapter is an essential part of the thesis and presents the main differences identified in the V4 countries.
Klíčová slova: PPP projects; The Visegrad Group; public sector; Public Private Partnership; transport infrastructure; private sector

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 9. 2020
Datum podání práce: 29. 4. 2021
Datum obhajoby: 26. 5. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74379/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: