Zákon Sarbanes Oxley a jeho aplikace v retailové společnosti

Název práce: Zákon Sarbanes Oxley a jeho aplikace v retailové společnosti
Autor(ka) práce: Roubalová, Eva
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořáček, Jiří
Oponenti práce: Lhotský, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá zákonem Sarbanes Oxley a jeho dopadem na společnosti, které spadají do jeho působnosti. V práci je představena i jeho konkrétní aplikace na procesu nakládání s hotovostí v retailové společnosti. Zákon stanovuje, že management společností je přímo odpovědný akcionářům za vytvoření a udržování kvalitního systému vnitropodnikových kontrol. Tyto kontroly mají zajistit průhlednost a správnost procesů a toků zejména finančních informací, které jsou zobrazeny ve finančních výkazech společností. Práce popisuje povinnosti managementu, jednotlivé kroky při naplňování dikce zákona a postup, jak nastavit kvalitní implementaci systému vnitřních kontrol. Práce se zabývá i podstatnou úlohou kontrolních orgánů společnosti jakými jsou zejména interní audit a auditní komise.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 9. 2006
Datum podání práce: 7. 9. 2006
Datum obhajoby: 12. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3815/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: