Loajalita spotřebitele a brand image jako klíče k překonání krize Covid 19 - případ Coca Cola

Název práce: Consumer Loyalty and Brand image as keys to enduring the Covid 19 crisis – The case of Coca Cola
Autor(ka) práce: Kučerovský, Karel
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Escobar Rios, Andrea
Oponenti práce: Král, Petr
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The main Goal of this Bachelor thesis is to to define key elements of consumer loyalty and brand image in the Covid 19 era in Czech Republic and to maintain brand awareness and consumer participation during the Covid crisis. First part of the bachelor thesis is theoretical part, in the theoretical part the author of the thesis analyzes following specific objectives: 1. To study how brand image can be influenced by the utilization of digital media. 2. To determine how customer loyalty can be influenced by the utilization of digital media. 3. To identify/study keys to appeal to Czech customers local community and culture to maintain customer loyalty. 4. To study how did brands change their communication and messages during the Covid 19 crisis. After the theoretical part is done, the practical part follows. The practical part of the bachelor thesis consists of data analysis and findings of Quantitative research, which was conducted in form of a survey. The quantitative research focus on answering following questions: 5. To investigate how did the consumption of soft drinks change during the Covid 19 crisis 6. To study the brand image and brand awareness of Coca Cola during the Covid 19 crisis. The data from the survey are thoroughly analysed and lastly conclusion is made with Lastly conclusion thorough analysis of the survey results is done and the results are presented in chapter 3.6 and conclusion.
Klíčová slova: Brand image; Covid 19; Consumer loyalty
Název práce: Loajalita spotřebitele a brand image jako klíče k překonání krize Covid 19 - případ Coca Cola
Autor(ka) práce: Kučerovský, Karel
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Escobar Rios, Andrea
Oponenti práce: Král, Petr
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Hlavním cílem této bakalářské práce je definovat klíčové prvky loajality spotřebitele a brand image značky v éře Covid 19 v České republice. Dalším cílem této bakalářské práce je zodpovězení otázky, jak udržet povědomí o značce a jak udržet konzumaci spotřebitele během pandemie Covid 19, kdy se většina lidí snaží šetřit. První část bakalářské práce je teoretická, v teoretické části autor bakalářské práce analyzuje následující konkrétní cíle: 1. Jak může být ovlivněna image značky za pomoci digitálních médií. 2. Zjistit, jak může být věrnost zákazníků ovlivněna využitím digitálních médií. 3. Identifikovat / studovat klíče, které osloví místní komunitu a kulturu českých zákazníků, aby si značka udržela spotřebitele. 4. Studovat, jak značky změnily svou komunikaci během krize Covid 19. Po dokončení teoretické části následuje praktická část. Praktickou část bakalářské práce tvoří analýza dat a zjištění kvantitativního výzkumu, který byl proveden formou průzkumu. Kvantitativní výzkum se zaměřuje na odpovědi na následující otázky: 5. Zkoumat, jak se změnila spotřeba nealkoholických nápojů během krize Covid 19. 6. Studovat značky a povědomí o značce Coca Coly během krize Covid 19. Data z průzkumu jsou důkladně analyzována a je učiněn závěr. V závěru je provedena důkladná analýza výsledků průzkumu a výsledky jsou uvedeny v kapitole 3.6 a závěru.
Klíčová slova: Covid 19; Brand image; Loajalita spotřebitele

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 9. 2020
Datum podání práce: 30. 4. 2021
Datum obhajoby: 8. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74313/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: