Vliv probíhající ekonomické krize na proces měnové integrace v Evropě

Název práce: Vliv probíhající ekonomické krize na proces měnové integrace v Evropě
Autor(ka) práce: Valínová, Marie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Čajka, Radek
Oponenti práce: Zezula, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce si klade za cíl pojmenovat současné problémy měnové integrace v Evropě, které souvisí s probíhající ekonomickou krizí. V první časti této práce je popsán vývoj měnové spolupráce v eurozóně, poté je nastíněná pandemická situace s následnou krizí. Analytická část je založená na základě statistických dat vypovídajících o stavu měnové integrace Evropské unie. Tyto poznatky následně pomohou vyhodnotit slabé stránky, které krize v eurozóně odkryla, či vytvořila. Zároveň se práce soustředí i na vzniklá opatření, které se snaží zamezit zásadním ekonomickým dopadům na měnovou integraci. Všechny tyto informace dopomohly, v poslední části, vyhodnotit stav současné situace a vytvořit možné predikce, kterými se Evropská unie může vydat.
Klíčová slova: měnová integrace; eurozóna; Evropská unie; ekonomické ukazatele ; globální ekonomická krize
Název práce: The impact of the ongoing economic crisis on the process of monetary integration in Europe
Autor(ka) práce: Valínová, Marie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Čajka, Radek
Oponenti práce: Zezula, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis aims to name the current problems of monetary integration in Europe, which are related to the ongoing economic crisis. The first part of this work describes the development of monetary cooperation in the euro area, then outlines the pandemic situation with the ensuing crisis. The analytical part is based on statistical data on the state of monetary integration of the European Union. These findings will later help to assess the weaknesses that the crisis in the euro area has revealed or created. At the same time, the work also focuses on the resulting measures, which seek to prevent major economic impacts on monetary integration. All this information has helped, in the last part, to assess the state of the current situation and to make possible predictions that the European Union can make.
Klíčová slova: the European Union; economic indicators; monetary integration; the Euro area; global economic crisis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 9. 2020
Datum podání práce: 30. 4. 2021
Datum obhajoby: 8. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74133/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: