Podnikatelské prostředí v ruském ropném a plynárenském průmyslu

Název práce: Business environment in Russian oil and gas industry
Autor(ka) práce: Lessikov, Matvey
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Bolotov, Ilya
Oponenti práce: Zeynalov, Ayaz
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Russian Oil market is one of the biggest in the world. But only few foreign oil giants have entered Russian oil market. But can a middle-sized company enter such an attractive market? This study investigates Russian business environment to answer this question. The study was structured as market analysis of a company. For primary investigation, the PESTLE method was used. Study interconnects competition analysis and supply chain analysis to find profitable strategy for the company, using Porter’s five forces analysis for estimating potential market power it can obtain. To make the most of the project, the study analyses different investment options. Despite barriers set by the Russian government to protect oil business, as main source of strategic resource, the result suggests that even with 30% decrease in profit, that may occur due to unforeseen costs, the project still is attractive enough to enter the market.
Klíčová slova: Business environment; International business ; Russian oil market
Název práce: Podnikatelské prostředí v ruském ropném a plynárenském průmyslu
Autor(ka) práce: Lessikov, Matvey
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Bolotov, Ilya
Oponenti práce: Zeynalov, Ayaz
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Ruský trh s ropou je jedním z největších na světě. Na ruský ropný trh však vstoupilo jen několik zahraničních ropných gigantů. Může ale středně velká společnost vstoupit na tak atraktivní trh? Tato studie zkoumá ruské podnikatelské prostředí, aby odpověděla na tuto otázku. Studie byla strukturována jako analýza trhu společnosti. Nejprve byla použita metoda PESTLE. Dále studie propojuje analýzu konkurence a analýzu dodavatelského řetězce, aby našla ziskovou strategii pro společnost, s využitím Porterovy analýzy pěti sil pro odhad potenciální tržní síly, kterou společnost může získat. Aby se projekt co nejlépe využil, analyzuje studie různé investiční možnosti. Navzdory překážkám, které ruská vláda stanovila na ochranu ropného obchodu, jakožto hlavního strategického zdroje příjmů, výsledek naznačuje, že i při 30% poklesu zisku, ke kterému může dojít v důsledku nepředvídaných nákladů, je projekt stále dostatečně atraktivní pro vstup na trh.
Klíčová slova: Podnikatelské prostředí; Ruský ropný trh; Mezinárodní obchod

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 9. 2020
Datum podání práce: 30. 4. 2021
Datum obhajoby: 2. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73912/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: