Business, trade and investment relations between China and Brazil

Název práce: Business, trade and investment relations between China and Brazil
Autor(ka) práce: Zhu, Yanghao
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Mazánková, Zuzana
Jazyk práce: English
Abstrakt:
With the establishment of WTO, the development of the world economy has been intensified and the world has become an inseparable whole. China is also taking an active part in international economic cooperation by means of international trade and direct investment. As the largest country in Latin America by area, Brazil and China are both members of the "BRICS" organization, making it a priority country for China to invest abroad. This thesis collects and analyzes the economic conditions and trade-related policies of China and Brazil to understand the intensity of foreign investment of these two countries and their attractiveness to direct investment; Analysis the change of the bilateral trade structure between China and Brazil caused by the trade war between China and the United States; Finally combined with the current situation of trade and investment between China and Brazil, finds out the problems existing in the cooperation and forecasts the prospects of the economic and trade cooperation between these two countries.
Klíčová slova: China; Brazil; Bilateral trade relation; Direct investment; Challenges; Opportunities
Název práce: Business, trade and investment relations between China and Brazil
Autor(ka) práce: Zhu, Yanghao
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Mazánková, Zuzana
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Spolu se založením Světové obchodní organizace se zintenzivnil rozvoj světové ekonomiky a svět se stal nedělitelným celkem. Čína je v mezinárodních ekonomických vztazích také aktivní ve smyslu mezinárodního obchodu a přímých zahraničních investic. Jako největší země v Latinské Americe, Brazílie je spolu s Čínou členem seskupení BRICS. Prioritou Číny je investovat do zahraničí. Tato práce shromažďuje a analyzuje ekonomické podmínky obchodní politiky Číny a Brazílie s cílem posoudit intenzitu přímých zahraničních investic mezi těmito dvěma zeměmi a jejich atraktivitu pro přímé zahraniční investice. Práce také analyzuje změny ve struktuře bilaterálního obchodu mezi Čínou a Brazílií v důsledku obchodních válek mezi Čínou a USA a identifikuje problémy, které přetrvávají ve spolupráci Brazílie a Číny a předpovídá možnosti rozvoje ekonomické a obchodní spolupráce mezi těmito dvěma zeměmi.
Klíčová slova: Brazílie; Čína; bilaterální obchodní vztahy; přímé zahraniční investice; příležitosti

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 6. 2020
Datum podání práce: 30. 4. 2021
Datum obhajoby: 7. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73645/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: