Mezinárodní mobilita studentů KCR a její přínos pro budoucí kariéru v oboru

Název práce: Mezinárodní mobilita studentů KCR a její přínos pro budoucí kariéru v oboru
Autor(ka) práce: Jirků, Michaela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Jarolímková, Liběna
Oponenti práce: Žufan, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce zkoumá vliv účasti na mezinárodní mobilitě studentů, jako je program Erasmus +, výměnné programy v zahraničí, Freemover, na budoucí kariéru. Studie si klade za cíl shrnout přínosy mobility studentů a ukázat, zda má výjezd do zahraničí své výhody a kde mohou být uplatněny. Na základě odpovědí z vytvořeného dotazníkového průzkumu od absolventů odhaluje, zda je výjezd spíše prospěšný pro osobní růst a nezávislost, nebo má kariérní význam a může pomoci absolventům lépe zahájit kariéru. Druhým typem použité metodiky jsou hloubkové rozhovory se zaměstnavateli ze společností v oblasti cestovního ruchu. Výsledky výzkumu ukazují, že studenti považují výjezd do zahraničí za velký přínos pro další profesní uplatnění v oboru, avšak při srovnání názorů absolventů se zkušenostmi se zaměstnáním v oboru a zaměstnavatelů v oboru nebyla mobilita jednou z nejdůležitějších položek v životopisech kandidátů. I když mobilita nemusí být primárním faktorem pro přijetí kandidáta, je jistě považována za významnou výhodu a pro zaměstnavatele může být jakousi jistotou, která u kandidátů zajišťuje znalost a plynulost jazyků, schopnost komunikovat, samostatnost a nezávislost.
Klíčová slova: Mobilita; Mezinárodní mobilita studentů; Erasmus; Programme Erasmus+; Přínosy výměnných pobytů v zahraničí; Budoucí kariéra v oboru cestovního ruchu; Katedra Cestovního ruchu při Vysoké škole ekonomické v Praze
Název práce: International student mobility of the Department of Tourism and its contribution to a future career in a field
Autor(ka) práce: Jirků, Michaela
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Jarolímková, Liběna
Oponenti práce: Žufan, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis analyses the effect of participation in the student international mobility such as Programme Erasmus+, exchange programs overseas, Freemover on future career. This study aims to summarise the benefits of student mobility and shows whether going abroad has its advantages and where we can apply them. Based on the answers from the created questionnaire survey from the graduates, it reveals whether the trip is rather beneficial for personal growth and independence, or if it has a career significance and can help graduates to better start their careers. Second type of methodology used is in-depth interviews with employers from companies in the field of tourism. The research results indicate that students consider going abroad as a great benefit for subsequent careers in the field, however, when comparing the opinions of graduates with experience in employment in the field and representatives of companies in the field, mobility was not one of the most important items in candidates' CVs. While mobility may not be the primary factor for a candidate to be accepted, it is certainly considered a significant advantage and a certainty that ensures candidates fluency in languages, ability to communicate and independence.
Klíčová slova: International student mobility; Erasmus; Programme Erasmus+; Benefits of Exchange programs; Department of Tourism at Prague University of Economics and Business; Future career in the field of tourism; Mobility

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 6. 2020
Datum podání práce: 30. 4. 2021
Datum obhajoby: 24. 5. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73488/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: