Optimalizace influencer marketingu jako součásti komunikačního mixu

Název práce: Optimization of influencer marketing as a part of the communication mix
Autor(ka) práce: Procházková, Ema
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Olšanová, Květa
Oponenti práce: Součková, Martina
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This master’s thesis deals with influencer marketing of the biggest food delivery company Dáme jídlo. The thesis aims to optimize influencer marketing as a part of the communication mix. Concretely, to propose an optimal influencer mix and some improvements to the influencer marketing campaign of Dáme jídlo to make it more effective. The aim of the master’s thesis will be fulfilled based on research of compatible literature sources, analysis of current communication mix of given food delivery company, and author’s primary research. By analyzing the aforementioned sources, an optimized influencer mix and numerous improvements of influencer marketing campaigns were proposed to increase their efficiency.
Klíčová slova: Communication mix; Influencer marketing; Communication process; Food delivery; Dáme jídlo; Optimization
Název práce: Optimalizace influencer marketingu jako součásti komunikačního mixu
Autor(ka) práce: Procházková, Ema
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Olšanová, Květa
Oponenti práce: Součková, Martina
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá influencer marketingem největšího poskytovatele rozvozu jídla v České republice, kterým je Dáme jídlo. Práce si klade za cíl optimalizovat influencer marketing jako součást komunikačního mixu. Konkrétně navrhnout optimální influencer mix a vylepšení kampaně influencer marketingu se záměrem vyšší efektivity. Cíl diplomové práce bude naplněn na základě nastudovaných kompatibilních literárních zdrojů, analýzy současného komunikačního mixu dané společnosti a primárního výzkumu autora. Na základě analýzy výše zmíněných zdrojů byl navržen optimální influencer mix a řada vylepšení influencer marketingových kampaní ke zvýšení jejích účinnosti.
Klíčová slova: Influencer marketing; Komunikační mix; Komunikační proces; Rozvoz jídla; Dáme jídlo; Optimalizace

Informace o studiu

Studijní program / obor: International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 4. 2020
Datum podání práce: 30. 4. 2021
Datum obhajoby: 10. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73188/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: