Analýza marketingových komunikací Komerční banky v komparaci s vybranými bankami na českém trhu

Název práce: Analýza marketingových komunikací Komerční banky v komparaci s vybranými bankami na českém trhu
Autor(ka) práce: Šilhanová, Zuzana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Postler, Milan
Oponenti práce: Volfová, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměřuje na marketingovou komunikaci Komerční banky, respektive její analýzu. Cílem diplomové práce je porovnat vnímání marketingové komunikace Komerční banky s vybranými konkurenty na našem trhu. K takovému zjištění jsem využila metody vlastního dotazníkového šetření a analýzy nákladů na mediální prostory. Dalším cílem je navrhnout případné změny v marketingové komunikaci KB. Diplomová práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola představuje teoretický rámec práce. Druhá kapitola se v úvodu zaměřuje na představení společnosti, v druhé části se soustředí na analýzu komunikace včetně SWOT, dále na analýzy situační a konkurenční. Třetí kapitola shrnuje výsledky vlastního dotazníku zaměřeného zejména na analýzu marketingové komunikace KB. Poslední kapitolu tvoří zhodnocení efektivnosti vynaložených výdajů na mediální prostory Komerční banky v porovnání s vybranými peněžními ústavy. Závěr kapitoly uvádí návrhy na změny sledované komunikace.
Klíčová slova: marketingová komunikace; bankovní sektor; Komerční banka; reklama
Název práce: Analysis of marketing communication of Komerční banka in comparison with chosen banks in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Šilhanová, Zuzana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Postler, Milan
Oponenti práce: Volfová, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis focuses on the marketing communication of Komerční banka, respectively its analysis. The main aim of the diploma thesis is to compare the perception of marketing communication of Komerční banka with other selected competitors operating in the Czech Republic. To meet the aim of this thesis, I conducted my own questionnaire survey and I did analysis of the media costs. Another goal is to propose possible changes in Komerční banka´s marketing communication. The diploma thesis is divided into four chapters. The first chapter presents the theoretical framework. The second chapter focuses on the introduction of the company, and the second part on the analysis of the current communication, including SWOT, as well as situational and competitive analysis. The third chapter summarizes the results of questionnaire I conducted. It is focused mainly on the analysis of Komerční banka´s marketing communication. The last chapter consists of an evaluation of the effectiveness of media costs of Komerční banka's with comparison with other selected banks. The conclusion of the chapter presents recommendations of changes and improvement in the marketing communication of Komerční banka.
Klíčová slova: marketing communication; banks in the Czech Republic; Komerční banka; advertising

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 2. 2020
Datum podání práce: 30. 4. 2021
Datum obhajoby: 9. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72455/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: