Význam Hongkongu a Šanghaje pro ekonomiku Číny: specifika a nové trendy

Název práce: Význam Hongkongu a Šanghaje pro ekonomiku Číny: specifika a nové trendy
Autor(ka) práce: Nguyenová, Thu Ha
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stuchlíková, Zuzana
Oponenti práce: De Castro, Tereza
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá tématem významu Hongkongu pro pevninskou ekonomiku Číny. Hlavním cílem práce je odpovědět na otázky, zda z pohledu čínské ekonomiky mezi roky 2011–2019 klesal, nebo naopak vzrůstal význam Hongkongu, zda nadále plní roli vstupní brány mezi Čínou a světem, a jak jeho význam ovlivňují zóny volného obchodu pevninské Číny, především pak zóna volného obchodu v Šanghaji. V první kapitole je shrnut přehled literatury zabývající se významem Hongkongu pro Čínu. V druhé kapitole je zkoumáno specifické ekonomicko-politické prostředí Hongkongu. V třetí kapitole je přiblížena Šanghaj a její role v podobě zóny volného obchodu Číny. Poslední kapitola přináší srovnání Hongkongu a Šanghaje z pohledu obchodního a finančního zprostředkovatele. Při zkoumání významu Hongkongu pro Čínu vycházela diplomová práce z modifikované teorie intermediace Dr. Sunga z roku 1991.
Klíčová slova: Jedna země dva systémy; Zvláštní ekonomické zóny; Hongkong a Čína; Šanghaj a Čína; Teorie intermediace
Název práce: The significance of Hong Kong and Shanghai for the Chinese economy: specifics and new trends
Autor(ka) práce: Nguyenová, Thu Ha
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Stuchlíková, Zuzana
Oponenti práce: De Castro, Tereza
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis looks into the topic of the significance of Hong Kong for the economy of mainland China. The main goal of the thesis is to answer the questions whether the importance of Hong Kong for China decreased or increased between the years 2011 and 2019, whether it continues to act as a gateway between Mainland and the world and how free trade zones in mainland China influence its significance, especially the Shanghai Free Trade Zone. The first chapter summarizes the existing literature on the significance of Hong Kong for China. The second chapter looks into the specific economic and political environment of Hong Kong. The third chapter describes Shanghai and its role as a free trade zone. The last chapter compares Hong Kong and Shanghai from a trade and financial intermediary perspective. In order to define the significance of Hong Kong for China, the thesis uses modified theory of intermediation created by Dr Sung in 1991.
Klíčová slova: One country two systems; Shanghai and China; Hong Kong and China; Theory of intermediation; Special economic zones

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 1. 2020
Datum podání práce: 30. 4. 2021
Datum obhajoby: 1. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72141/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: