Proces vstupu léčivého přípravku na český trh – faktory ovlivňující motivaci držitelů rozhodnutí o registraci vstupovat na český trh

Název práce: The process of a medicinal product entering the Czech market - Factors affecting the marketing authorisation holders' willingness to enter the Czech market
Autor(ka) práce: Podrazilová, Magdalena Marie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Křenková, Eva
Oponenti práce: Svítil, Pavel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The purpose of this thesis is to answer the question “what are the factors affecting the availability of a medicinal product in a country and which of these factors affect the presence significantly” while providing readers with an overview of the pharma business environment and the medicinal product’s lifecycle to facilitate their comprehension of the topic. Factors affecting the availability of medicinal products were found in the literature. Subsequently, a dataset was created and introduced and descriptive statistics, correlation analysis, and two logistics regressions were performed. The effect of external reference pricing rules applied when setting a medicinal product’s price was confirmed. Based on the findings it was concluded that each country can affect the presence of medicinal products on its market by setting favourable external reference pricing rules.
Klíčová slova: marketing authorisation holder; availability; medicinal product
Název práce: Proces vstupu léčivého přípravku na český trh – faktory ovlivňující motivaci držitelů rozhodnutí o registraci vstupovat na český trh
Autor(ka) práce: Podrazilová, Magdalena Marie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Křenková, Eva
Oponenti práce: Svítil, Pavel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem této práce je zodpovědět výzkumnou otázku znějící „jaké faktory ovlivňují dostupnost léčivého přípravku na národním trhu a které z těchto faktorů ovlivňují jejich dostupnost signifikantně“. Vedlejším cílem této práce je přiblížit čtenářům práce komplikované prostředí farmaceutického průmyslu a životní cyklus léčivého přípravku, neboť znalost a chápání obojího významně usnadní porozumění následné analýze a jejím závěrům. V literatuře byly dohledány faktory ovlivňující dostupnost léčivých přípravků. Následně byl vytvořen a představen dataset a byla provedena popisná statistika, následována korelační analýzou proměnných charakterizujících země zahrnuté do analýzy a dvě logistické regrese. Byl potvrzen vliv uplatňování externího cenového referencování při stanovování cen léčivých přípravků na přítomnost léčivého přípravku na národním trhu. Na základě tohoto zjištění lze konstatovat, že každá země má možnost ovlivnit dostupnost léčivých přípravků nastavením vhodných pravidel referencování.
Klíčová slova: léčivý přípravek; držitel rozhodnutí o registraci; dostupnost

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 10. 2019
Datum podání práce: 30. 4. 2021
Datum obhajoby: 2. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71278/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: