Dopady pořádání běžecké série RunCzech na cestovní ruch destinací Liberec, Ústí nad Labem 2020

Název práce: Dopady pořádání běžecké série RunCzech na cestovní ruch destinací Liberec, Ústí nad Labem 2020
Autor(ka) práce: Vološinová, Karolína
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Herget, Jan
Oponenti práce: Mirovský, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá vyhodnocením a porovnáním ekonomických, sociálních, marketingových a mediálních dopadů na cestovní ruch, popisem environmentálních přístupů organizátorů v rámci sportovních eventů běžecké série RunCzech- Mattoni 1/2 Maraton Ústí nad Labem 2020, Liberec Nature Run 2020 společně s minulými ročníky závodů. Teoretická část práce vymezuje sportovní cestovní ruch, definuje klasifikaci sportovních eventů a jejich dopad na destinaci, event tourism, event marketing, destinační marketing. Popisuje pozitivní a negativní dopady na turistickou destinaci s jejich projevy. Věnuje se rovněž vývoji běžeckých závodů v ČR, ve světě a trendu virtuálních běžeckých závodů. Praktická část představuje pořadatele zkoumaných eventů a zkoumané eventy. Přibližuje specifika zmíněných eventů v kontextu vládních opatření v pandemie nemoci COVID-19. Práce vznikla sloučením několika metodologických postupů – analýzou primárních dotazníkových šetření kvantitativních dat, následným třízením a syntézou výsledků s aplikací využití v praxi. Aktuální výsledky z roku 2020 budou komparovány s reporty převážně od společností Tempo Team Prague, s.r.o., Krokem s.r.o., od Českého statistického úřadu nebo Statista.com. Výstupem práce je analýza výsledků získaných na základě dotazníkových šetření, finální shrnutí výsledků, závěry a doporučení plynoucí ze zpracování tohoto tématu. Hlavní cíl: zhodnocení ekonomických a neekonomických dopadů ve městech Liberec, Ústí nad Labem s ohledem na cestovní ruch destinací Liberec, Ústí nad Labem v rámci běžecké série RUNCzech 2020 Vedlejší cíle: objasnit, z jakého zdroje se účastníci série dověděli poprvé o závodech RunCzech a zjistit postoj účastníků závodů k pořadateli v kontextu pandemických opatření a jejich motivaci k účasti v příštím ročníku běžecké série.
Klíčová slova: event marketing; sociální dopady; sportovní cestovní ruch; environmentální dopady; event tourism; marketingové, mediální dopady; destinační marketing; RunCzech; ekonomické dopady
Název práce: Impacts of organization RunCzech running series on tourism destinations Ústí nad Labem and Liberec in 2020
Autor(ka) práce: Vološinová, Karolína
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Herget, Jan
Oponenti práce: Mirovský, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the evaluation and comparison of economic, social, marketing and media impacts on tourism, a description of the environmental approaches of the organizers within the sports events of the RunCzech– Mattoni 1/2 Marathon Ústí nad Labem 2020, Liberec Nature Run 2020 together with previous years. The theoretical part of the thesis defines sports tourism, the classification of sports events and their impact on destinations, tourism events, event marketing, destination marketing. It describes the positive and negative impacts on tourist destinations with their manifestations. It deals with the further development of cross-country races in the Czech Republic, in the world and the trends of virtual running races.
Klíčová slova: destination marketing; economic impacts; event marketing; sports tourism ; marketing and media impacts; RunCzech; social impacts; environmental impacts; event tourism

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 9. 2019
Datum podání práce: 5. 5. 2021
Datum obhajoby: 31. 5. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70566/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: